Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 99- BIJIAGE BTO» 99 - Aan de Gemeenteraad. Ingevolge het bepaalde in artikel lOlbis der Lager-onderwi jswet 1920, zoals dit over 1948 nog toepas sing dient te vinden, stelt de Raad ener gemeente, die ten behoeve van één of meer openbare scholen vakonderwijzers heeft aangesteld, vast, hoe groot het gemiddelde bedrag is geweest, dat in het voorafgaande kalenderjaar per leerling aan die school of scholen aan beloning van vakonderwijzers is uitgegeven, zulks afzonderlijk voor het gewoon-, voor het voortgezet gewoon- en voor het uitgebreid lager onder wijs Aangezien de gemeente in 1947 geen vakpersoneel bij het gewoon iager onderwijs werkzaam had en voor het voortgezet gewoon- en het uitgebreid lager onderwijs resp. f. 11,18 en f. 21,86 per leerling werd uitgegeven, is het gemiddeld be drag, dat in genoemd jaar per leerling is uitgegeven aan be loning van vakleerkrachten der openbare scholen, krachtens het bepaalde in artikel lOlbis, le en 5e lid (oud) der Lager- onderwi jswet 1920, bij Uw besluit d.d. 51 Maart 1948, no.2644, vastgesteld op f. 11,18 voor het voortgezet gewoon- en op f. 21,86 voor het uitgebreid lager onderwijs. De besturen van de in de gemeente gevestigde scholen voor lager onderwijs kunnen voor het jaar 1948 aan de gemeente ten hoogste een gelijk bedrag per leerling voor beloning van vak onderwijzers in rekening brengen, uiteraard alleen voor het voortgezet gewoon- en voor het uitgebreid lager onderwijs. Alle schoolbesturen, welke in 1948 vakonderwijs aan hun scholen hebben doen geven, hebben een aanvraag om deze ver goeding ingediend. Uit bijgaand ontwerp-besluit blijkt, op welke wijze de bedragen, welke naar ons oordeel aan de school besturen moeten worden toegekend, zijn berekend. Daarin zijn tevens opgenomen de bedragen der voorschotten, welke Uw Col lege over 1948 heeft toegekend bij besluit van 31 Maart 1948, no. 2644, alsmede de bedragen, welke thans moeten worden teruggestort of nog moeten worden uitgekeerd in verband met ie ontvangen voorschotten. l'ij geven U in overweging tot vaststelling van het hierna afgedrukte ontwerp-besluit over te gaan. Leeuwarden, 1 Juni 1950. Burgemeester en "'ethouders van Leeuwarden, A.A. VAN DER HEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. ONTWERP" terzonden 3 Juni 1950. it

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 452