bijlage torn het verslag der handelingen- van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE LCM 01 BIJLAGE HO, 1 01 Aan de Gemeenteraad. Bij besluit van Uw Raad d.d. 22 Juni 1949, no. 4966, werd van de erven Van der Meer aangekocht het perceel, ka dastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie I), no. 4595, welk perceel is gelegen ten noorden van het Schapendijkje, alhier Op het westelijke gedeelte van het vorenbedoelde perceel is tijdens de bezetting door de Duitsers een gebouw ge sticht, hetwelk na de bevrijding door het Militair Commis sariaat voor het Rechtsherstel, bureau Leeuwarden, werd verkocht aan J. Br ijker, die nadien de opstallen, welke door hem waren ingericht als woonhuis met steenhouwers - werkplaats, op 15 Maart 1 948 heeft verkocht aan R. Hofman en M. van der Made, beiden alhier. De situatie is derhalve thans zo, dat op de door de gemeente gekochte grond opstal len staan, welke aan derden in eigendom toebehoren. Van oor deel, dat het geen aanbeveling verdient, om deze toestand te handhaven, hebben wij de Directeur der Gemeentewerken verzocht, pogingen in het werk te stellen om met betrokke nen tot overeenstemming te komen omtrent de overdracht aan de gemeente van de betreffende opstallen en wel op een zo danige wijze, dat de gemeente niet gebonden zal zijn aan enkele rechten, welke de eigenaren bij de door hen gesloten huur- en koopcontracten hebben bedongen, te weten: 1e. het recht van J. Brijker, om de door hem aan R. Hofman en M. van der Made overgedragen opstallen terug te ko pen in het tijdvak, gelegen tussen 1 Mei 1951 en 1 Mei 1 952, en 2e. het voorrecht van koop van de grond, waarop de opstal len opgericht zijn, door J. Brijker voor zich en zijn rechtsopvolgers bedongen. Het resultaat van de gevoerde onderhandelingen is ge weest, dat de eigenaren van het woonhuis met de werkplaats bereid zijn gevonden, deze gebouwen aan da gemeente te ver kopen voor een bedrag van f. 6000,-, terwijl zowel de heer Brijker, als de heren Hofman en Van der Made, blijkens de bij de stukken overgelegde verklaringen, er geen bezwaar te gen hebben gemaakt om af te zien van de hierboven sub 1 en 2 genoemde rechten. Onder mededeling, dat wij, mede gelet op het feit, dat de ^opstal momenteel is verhuurd voor f. 28,- per week, het bedrag ad f. 6000,- een redelijke en voor de gemeente zeer wel te aanvaarden koopprijs achten, stellen wij U dan ook voor te besluiten: I. tot aankoop van R. Hofman en M. van der Made, beiden te Leeuwarden, van de opstallen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, no. 4595, welke bestaan uit een woonhuis met steenhouwerswerkplaats en plaatselijk gemerkt zijn Schapendijkje no. 4, tegen een koopprijs van f. 6000,-, onder voorwaarde, dat: a. de kosten van overdracht komen ten laste van de ge meente b. R. Hofman en M. van der Made, beiden te Leeuwarden, afstand doen van het recht van koop van de grond, waarop de opstallen zijn gesticht, zoals dat recht is omschreven in punt 4 van het huurcontract tussen R.W. van der Meer e.a. en J. Brijker, verleden op 15 Maart 1948 voor notaris B. Tuinstra te Wommels:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 454