Bijlage tot het verslag der handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 101, c. J. Brijker te Leeuwarden afstand doet van het recht van terugvordering in eigendom van de opstallen" zo als dat recht is omschreven in punt 5 van de akte van overdracht van huurrechten door J. Brijker aan R. Hof man en M. van der Made, welke akte is verleden op 15 Maart 1 948 voor notaris B. Tuinstra te Wommels IIote bepalen, dat de sub I bedoelde opstallen zullen wórden ondergebracht in het Gemeentelijk Woningbedrijf. Leeuwarden, 2 Juni 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MBULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 3 Juni 1950. Bijlag® tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 102. BIJLAGE NO. 102 Aan de Gemeenteraad. In de vergadering van TJw Raad van 5 April j.l. werd besloten de haven en het terrein, gelegen aan de Oude Potmarge en aan de Tijnjedijk, in te richten tot woonschepen haven annex standplaats voor woonwagens. In verband hiermede hebben Burgemeester en Wethouders onze commissie verzocht in artikel 2 van de Verordening op woonwagens en woonschepen (Gemeenteblad 1932, no. 6), waarin de huidige verblijfplaats voor woonwagens en woonschepen door middel van de kadastrale aanwijzing is aangegeven, de nodige veranderingen aan te brengen. Gelet op het vorenstaande geven wij mitsdien Uw Raad in overweging over te gaan tot vaststelling van de hieronder afgedrukte ontwerp-verordeningwaarvan de tekst naar het ons voorkomt geen nadere toelichting behoeft. Leeuwarden, 12 juni 1950. De Voorzitter der Commissie voor de Strafverordeningen A.A.Ti. VAN DER MEULEN. ONTWERP. VERORDENING, houdende wijziging van de Verordening op woonwagens en woonschepen (Gemeenteblad 1932, no. 5) Artikel 1". Artikel 2 van bovengenoemde verordening wordt gelezen als volgt; "Als plaats voor het doen verblijven van woonwagens binnen de gemeente wordt aangewezen een gedeelte van het terrein, thans kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie G, no. 346. Als plaats voor het doen verblijven van woonschepen binnen de gemeente wordt aangewezen een verbreed gedeelte van de Oude Potmarge, thans deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Huizum, Sectie G no. 93» Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd in bijzondere ge vallen ook andere plaatsen binnen de gemeente voor het doen verblijven van woonwagens en woonschepen aan te wijzen.". Artikel II. Deze verordening treedt in werking met ingang van een door Burgemeester en Wethouders nader te bepalen datum. Verzonden 21 juni 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 455