i It) rtiilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE N0.105. Aan de Gemeenteraad. In Uw Vergadering van 28 Januari 1948 is besloten tot het aangaan van een overeenkomst met de N.V. Leeuwarder Papierwarenfabriek ten behoeve van de ontsluiting van het noordelijk gedeelte van haar, aan de Harlingertrekweg gelegen, fabrieksterrein. Ter uitvoering hiervan zal een dezer dagen een aanvang worden gemaakt van de doortrekking van de Vondel straat en de aanleg van de ten Noorden van het bedoelde ter rein ontworpen straat. De N.V. Benninga's Friese Margarinefabrieken heeft zich thans, in verband met haar bouwplannen, mede tot ons College gewend met het verzoek om een dergelijke regeling ten aan zien van haar aangrenzend terrein te treffen en zich daarbij bereid verklaard dc voor straataanleg benodigde grond ter lengte van haar perceel voor de helft 608 m2) kosteloos en voor de andere helft tegen de prijs van f. 1,-- per m2 aan de gemeente in eigendom af te staan. Blijkens de bij de stukken overgelegde verklaring is ge noemde N.V. verder bereid in de kosten van straataanleg op deze grond, begroot op f. 18.400,--, de helft bij te dragen en onder enkele hieronder nader te vermelden voorwaarden de ten Noorden van deze straat gelegen grond 844 m2) tegen de prijs van f. 3,per m2 aan de gemeente over te dragen. Tegen het aangaan van de bovenbedoelde transactie, welke in hoofdzaak overeenkomt met die, gesloten met de N.V. Leeu warder Papierwarenfabriek, bestaan bij ons geen bedenkingen; te meer niet, omdat hierdoor de mogelijkheid tot verdere door trekking van de aan te leggen straat wordt geopend. De door de Gemeente te verkrijgen gronden behoren te worden onderge bracht in het Gemeentelijk Grondbedrijf. Onder mededeling, dat de financiële commissie zich hiermede kan verenigen, geven wij Uw Vergadering in overweging te be sluiten I. a. tot kosteloze overneming van de grond, in rode arcering aangegeven op de situatietekening, gemerkt "bij no. 273" deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend Ge meente Leeuwarden, Sectie D, no-4171, ter breedte van 9 m' en ter lengte van 67,5 m'alzo ter grootte van 608 m2, toebehorende aan de N.V. BENNINGA's FRIESE lARGARINEFABRIEKENalhi er 1. tot aankoop van de grond, op de onder I a genoemde si tuatietekening in rode kruis-arcering aangeduid, ter breedte van 9 m' en ter lengte van 67*5 m'alzo ter oppervlakte van ongeveer 608 m2tegen de prijs van f. 1,-- per m2 en van de grond, op die tekening in rood aangegeven, ter breedte van 12.5 m' en ter lengte van 67.5 m' alzo ter oppervlakte van ongeveer 844 m2 tegen de prijs van f. 3,-- 'per m2, beide stukken grond deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie D, no.4171 en toebehorende aan de N.V. Benninga's Friese Margarinefabrieken, alhier i BIJLAGE NO. 105' It J jt!

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 458