Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE WO.106= ONTWERP. BE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders; BESLUIT: vast te stellen de volgende verordening VERORDENING tot wijziging van de verordening tot heffing van rechten in het Openbaar Slacht huis en ter zake van het keuren van vee en vlees in de dorpen Wirdum en Wijtgaard (Gemeente blad 1946, no. 11 en 1948, no. 15) Artikel 1. In artikel 3, sub X, wordt het bepaalde onder b gewijzigd en gelezen als volgt: ub. 1. voor vet per kg of gedeelte f. 0,03 2. voor vet, ingevoerd door vetsmelters, door Burgemeester en Wethouders als zodanig er kend, voor een hoeveelheid: van minder dan 50-000 kg, per kg of gedeelte u 0,05 van 50.000 kg tot en met 100.000 kg, per kg' of gedeelte l! van meer dan 100.000 kg, pe-r kg of gedeelte 0,01^ een en ander te berekenen per kalenderjaar." Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van ontvangst van het bericht harér goedkeuring. neeuwardeh De Raad voornoemd, voorzitter. Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 107. BIJLAGE NO. 107- Aan de Gemeenteraad. In verband met de ter vergadering gebleken wense lijkheid om enkele punten van de ontwerp-Bezoldigingsverorde- ning 1948 nog nader te doen overwegen,werd in de zitting van Uw Raad van 17 Mei j.l. de behandeling van de voorstellen, vervat in Bijlage no.75, aangehouden. Leze aanhouding heeft ons College sindsdien aanleiding gegeven tot het beleggen van een nieuwe vergadering van de Commissie voor Georganiseerd Overleg, waarin de ontwerp-Bezoldigingsregeling opnieuw een onderwerp van overleg heeft uiugemaakt. Het resultaat van deze op 16 Juni j.l- gehouden vergadering is neergelegd in het voor Uw Raad bij de stukken overgelegde rapport van de commissie van 19 Juni 1950, waarin deze tot de conclusie komt, dat het aanbeveling verdient om in het aan Uw Raad aangeboden ontwerp-Bezoldigingsverordening 1948 (Bijlage no. 75) de volgende wijzigingen aan te brengen: 1. in artikel 20 van de ontwerp-verordening tussen de woorden '"Wethouders" en "te" in te voegen de woorden "gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg"en 2. in schaal no. 13 van Bijlage A de salaris-bedragen te wijzi gen in 230 - 240 - 250 - 260 - 270 - 280 bij een salaris- ancié'nniteit van respectievelijk 0, 1, 2, 3, 4 en 5 jaar. Aangezien Burgemeester en Wethouders bij nadere overweging geen bezwaar hebben om aan de wensen van de Commissie voor Georganiseerd Overleg tegemoet te komen, geven wij Uw Raad thans in overweging over te gaan tot de vaststelling van de in Bijlage no. 75 opgenomen ontwerpen, voor wat betreft de ontwerp- Bezoldigings ver ordening 1948, gewijzigd overeenkomstig de hier boven sub 1 en 2 bedoelde, door de Commissie voor Georganiseerd Overleg ingediende, voorstellen. Leeuwarden, 20 Juni 1950. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. ■erzonden 21 juni 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 460