Bijlage "tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden1950. BIJLAGE HO. 108 BIJLAGE NO. 108. Aan de Gemeenteraad. Van het bestuur van het Sint Lucia Gesticht te Rotterdam is een verzoek ingekomen om geiden uit de gemeente kas te mogen ontvangen voor de aanschaffing van een nieuwe ketel voor de centrale verwarming in het schoolgebouw Grote Kerkstraat 81. Voor vervanging van verwarmingsketels wegens slijtage e.d. worden in normale gevallen via de artikelen 72 e.v. der Lager- onderwijswet geen gelden beschikbaar gesteld, daar deze kosten, als zijnde gewone onderhoudskosten, uit de jaarlijks aan de schoolbesturen toe te kennen exploitatievergoeding, als be doeld in artikel 101 der wet, moeten worden bestreden Uit de hierbij overgelegde stukken blijkt echter, dat de school indertijd in gebruik is geweest bij de Duitse bezetting, de Canadezen en de B-S- en dat dit een zodanig nadelige in vloed op de verwarmingsketel heeft gehad, dat thans ontijdig tot vernieuwing moet worden overgegaan. In het onderhavige geval is dus sprake van bezettingsschade en is het redelijk en in overeenstemming met de bedoeling der wet om ten aanzien van een gedeelte van de kosten van vervanging van de ketel de artikelen 87 e.v. der wet toe te passen. Daar blijkens het door ons ingewonnen advies van de Direc- t ur van Gemeentewerken de ketel in September 1940 in gebruik is genomen en in normale omstandigheden wellicht nog 7 a 8 jaar dienst had kunnen doen, moet de vermindering van de nor male levensduur als gevolg van de bezetting der school derhalve op 8/(10 8) of 4/9 deel worden gesteld. Het komt ons dan ook billijk voor, dat 4/9 gedeelte van de aanschaffingskosten van een nieuwe ketel als bezettingsschade wordt aangemerkt. Inge volge de artt. 87 e.v. zullen dan ook voor 4/9 doel van deze kosten gelden uit de gemeentekas moeten worden verstrekt. Het restant zal het schoolbestuur uit de jaarlijkse exploitatie vergoeding moeten bestrijden. Te Uwer inlichting delen wij nog mede, dat het bovenstaande geheel in overeenstemming is met het Koninklijk Besluit d.d. 17 December 1947 no.24, waarbij in een dergelijk geval soort gelijke beslissing werd genomen. Op grond van het vorenstaande en onder overlegging van de op de aanvrage betrekking hebbende stukken, geven wij U in overweging te besluiten. aan het bestuur van het SINT LUCIA GESTICHT te Rotterdam, ten behoeve van het aanschaffen van een cokesketel voor de centrale verwarming in het schoolgebouw Grote Kerkstraat 81, geld; .i uit de gemeentekas te verstrekken, met dien verstandedat slechts voor 4/9 gedeelte van de vernieuwingskosten, als zijn de bezettingsschade, gelden zullen worden beschikbaar gesteld. Leeuwarden, 15 Juni 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VA.N DER MEJLEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. 'erzorden 21 juni 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 461