ui Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE 110.109- BIJLAGE NO. 109. Aan de Gemeenteraad. De heer D. Kalma, Groningerstraatweg 52, alhier, heeft zich tot ons gewend met het verzoek hem in erfpacht af te staan een bouwterrein aan de Groninger straatweg hoek Schapestraat, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie F, no. 4502, groot 57 m2 en no. 4503, groot 417 m2 op de hierbij overgelegde situatietekening met rode omlij ning aangegeven. Tegen de afstand van dit terrein bestaan dezerzijds geen bedenkingen. Deze afstand dient naar onze mening te geschieden naar een grondwaarde van f. 11,-- per m2 bij een rentevoet van 6%. Blijkens de bij de stukken overgelegde verklaring, gaat de aanvrager met deze prijs bepaling en de overige gestelde voorwaarden accoord. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: aan D. KALI,IA, Groninger straatweg no. 52, alhier, tot 31 December 1990 in erfpacht af te staan het bouwterrein, gelegen aan de Groninger straatweghoek Schapestraat, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie F, nos-4502 en 4503, groot 37 en 417 m2op de bijbehorende situatie tekening in rode omlijning aangegeven, zulks onder de navol gende voorwaarden: 1. de erfpachtscanon zal worden berekend naar een grondwaar de van f. 11,-- per m2 en een rentevoet van 6% per jaar; 2. de adressant stort vóór 21 Juni 1950 een bedrag van f. 250,-- ten kantore van het Gemeentelijk Grondbedrijf, als waarborg voor de nakoming der voorwaarden, welk bedrag aan de gemeente vervalt, indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, tenzij Burgemeester er Wethouders in bij zondere gevallen, te hunner beoordeling, niettemin tot gehele of gedeeltelijke teruggave van de waarborgsom be sluiten. Bij voldoening aan de voorwaarden wordt op aan vrage de waarborgsom teruggegeven; 3. de rooiing voor de bebouwing zal door de Dienst der Ge meentewerken worden aangegeven; 4. zolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemeester en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats hebben; 3. de acte van erfpacht moet notarieel worden verleden bin nen een door Burgemeester en Wethouders te stellen ter mijn; -• voor het overige zijn op deze afstand in erfpacht van toepassing - voor zover mogelijk en met het bovenstaande niet in strijd - de bepalingen betreffende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelegen tussen Oostersingel en Cambuursterpad en toebehorende aan de Gemeente Leeuwar den. Leeuwarden, 20 Juni 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester. TBAEKERS e ere tar is Verzonden 21 juni 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 462