Biilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden1950= BIJLAGE N0.(110. bijlage n0=110= Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 15 Maart j1. is om prae- advies in onze handen gesteld.een adres van het "bestuur van de "Stichting tot bevordering van het Christelijk Nij verheidsonderwijs voor jongens, voor Leeuwarden en Omstreken", gevestigd te Leeuwarden, houdende verzoek een besluit te nemen waarbij de oprichting en instandhouding van een school voor Christelijk Lager Nijverheidsonderwijs in deze gemeente nodig wordt geoordeeld. Bedoeld verzoek wordt gedaan ingevolge het bepaalde bij het 2e lid van artikel 25 der Nijverheidsonderwijswet, waar bij wordt voorgeschreven, dat, zal zulk een school voor subsi die in aanmerking komen, de Raad der gemeente, waar zij is of zal worden gevestigd, de oprichting en instandhouding daarvan heeft nodig te oordelen, waarna de Kroon, de Onderwijsraad ge hoord, gelet op de behoefte aan de school en de daaraan verbon den verhoging van de Rijksuitgaven, die oprichting en instand houding heeft goed te keuren. Het bestuur der stichting, voornoemd, grondt zijn verzoek o.a. op de overwegingen, dat verschillende leringen der burge rij oordelen, dat hier behoefte bestaat aan een school voor Christelijk Nijverheidsonderwijs, terwijl voorts bekend is, dat talrijke ouders in Leeuwarden en omgeving voor hun kinde ren Christelijk Nijverheidsonderwijs verlangen. Blijkens een door de hoofden der Christelijke scholen in deze en omliggende gemeenten gehouden enquête, zal de school, waaraan voorlopig alleen een opleiding voor smeden, timmeren en machine-bankwerken zal worden verbonden, in de nabije toe komst vermoedelijk worden bezocht door ten minste 300 leer lingen, terwijl bij de oprichting reeds op een aan.tal van pl.m. 100 kan worden gerekend, waarvan blijkens de overgeleg de verklaringen alleen reeds uit deze gemeente 58 zullen komen. Te Uwer inlichting delen wij U voorts mede, dat de hier ter stede bestaande bijzondere neutrale Ambachtsschool, waaraan o.m. dezelfde opleidingen zijn verbonden als aan de eventueel op te richten Christelijke school, een groot te lfort aan schoolruimte heeft. Leze inrichting van onderwijs wordt bezocht door pl.m. 565 leerlingen, doch de laatste ja ren moet wegens plaatsgebrek een groot aantal candidaten wor den afgewezen. Dat dit in hoge mate valt te betreuren vooral daar het hier over het algemeen leerlingen betreft, die tot de sociaal minder gesitueerden behoren, behoeft geen betoog. Boor medewerking aan de oprichting van de door adressant ge wenste school zal hieraan uiteraard, althans gedeeltelijk, worden tegemoet gekomen. In verband met het vorenstaande en gezien de grootte van het Christelijk Protestantse volksdeel van Leeuwarden en ®igeving, menen wij, dat aan de levensvatbaarheid van een Christelijke Ambachtsschool niet valt te twijfelen, zodat "-aar ons oordeel de oprichting en instandhouding van een vergelijke inrichting van onderwijs alleszins gemotiveerd is. Voor inwilliging van het gedane verzoek achten wij dan ook voldoende termen aanwezig. .Blijkens de hierbij overgelegde begroting worden de netto- kosten voor 1951 (rekening houdende met 100 leerlingen) ge raamd op f. 55*623,--, waarvan 30of f. 16.686,90 ten laste van"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 463