Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 112, Verder kent de verordening de mogelijkheid, tegen betaling van een bijzonder recht, een vuilnisemmer door de reiniging te doen ledigen op een ander tijdstip, dan waarop de normale lediging van vuilnisemmers voor een bepaalde wijk pleegt te geschieden. Uitdrukkelijk is in de verordening vastgelegd, dat huis vuil tweemaal per week wordt opgehaald en voorts, dat tuin afval en dergelijke stoffen tot een beperkte hoeveelheid, niet in emmers geborgen, zonder betaling van enig recht, aan de reiniging mogen worden medegegeven. Bij hoeveelheden van 1 hl en meer moet een recht worden betaald. Behoudens enige in artikel 5, onder .3, genoemde uitzonde ringen, behoeft bij verhuizing naar een ander perceel,voor de in het nieuwe perceel aanwezige vuilnisemmers in het lopende belastingjaar niet opnieuw een recht te worden be taald. Restitutie van recht voor het verlaten perceel vindt niet plaats. Op deze wijze is getracht het ontstaan van tussentijdse belastingplicht zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals U wellicht uit de begroting voor 1950 van het be drijf der Gemeentere'iniging zal zijn gebleken, leveren de werken voor derden, naar de thans geldende tarieven, een verlies op. In hoofdzaak wordt dit verlies veroorzaakt door het ledigen van particuliere kolken en het afvoeren van bedrijfsafval. Deze diensten hebben het karakter van een ten behoeve van derden geleverde prestatie, weshalve wij van oordeel zijn, dat dit verlies niet toelaatbaar is en door verhoging van rechten behoort te worden gedekt. De voorgestelde verhogingen variëren van 25 - 100$, waarbij tevens getracht is in het onderlinge verband van de ze diensten ten opzichte van de te verrichten prestatie een meer systematische opbouw te verkrijgen. Behoudens enige wijzigingen van redactionele aard, wijkt de thans voorgestelde verordening overigens niet af van de thans bestaande regeling, terwijl de voorgestelde rechten overeenstemmen met het advies van de waarnemend Directeur van de Gemeentereiniging. Onder mededeling, dat de Financiële Commissie en de Com missie van 'de Gemeentereiniging zich hiermede kunnen vereni gen, met dien verstande, dat twee leden van de Commissie van de Gemeentereiniging bezwaren hebben tegen devoorge- stelde administratieve uitvoering van de verordening door ae Administrateur van d.e Gemeentereiniging, stellen ij e v de verordening op de heffing en invordering van reinigings rechten vast te stellen overeenkomstig het hierna afgedruitt ontwerp - Leeuwarden, 23 Juni 1950- Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. ONTWERP" Verzonden ?A Juni 1950. jijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 112 ONTWERP VERORDENING op de heffing en invor dering van reinigingsrechten. Artikel 1. In deze gemeente wordt, onder de naam van reinigingsrechten, een belasting geheven voor het gebruik maken van in deze veror dening genoemde diensten van de Gemeentereiniging. Art2 I. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 1. "genothebbende van eigendommen''1 degene, die op het tijdstip, waarop een dienst van de Gemeentereiniging wordt aangevraagd of een aanvang neemt, krachtens recht van bezit of enig ander zakelijk recht als zodanig in de kadastrale leggers is aan gewezen, tenzij kan worden aangetoond, dateen misstelling in die leggers heeft plaats gehad of dat vóór de dienstver lening plaats gevonden veranderingen daarin nog niot waren opgenomen, in welke gevallen met de gewijzigde toestand wordt rekening gehouden, 2. fihoofdbewoner of hoofdgebruiker'' degene, die, de feitelijke omstandigheden in aanmerking genomen, als zodanig is aan te merken 3. "tijdelijke verblijven'1 verb li j ven, aangewend voor tijdelijke bewoning of gebruik en niet in de kadastrale leggers vermeld; 4- "belastbare huurwaarde ingevolge de wet op de Personele Be lasting" deze huurwaarde, zonder de verminderingbedoeld in artikel 11, par. 3, dier wet; 5. 'inkomen'1 het zuiver inkomen, waarnaar de laatst vastgestelde aanslag in de Rijks inkomstenbelasting is berekend, of, indien niet een aanslag is opgelegd, het bedrag,waarover loonbelas ting is berekend, of de schatting van het inkomen door de Administrateur van de Gemeentereiniging; 6. "privaatton" "vuilnisemmer"', "bak of ton" een aan de ge meente in eigendom toebehorend en door de Gemeentereiniging ten behoeve van de inzameling, respectievelijk van faeca- liên, huisvuil en andere afvalstoffen, beschikbaar gesteld voorwerp "buitengewone dienst" een door de Gemeentereiniging te ver richten dienst op een ander tijdstip dan waarop de normale dienstverlening voor het perceel of perceelsgedeelte, ten behoeve waarvan de dienst wordt gevraagd, pleegt te ge schieden. Ï--1. Waar in deze verordening sprake is van een tijdsduur, zoals een jaar, een uur, e.d., of van een inhoudsmaat, zoals een een hl e.d., worden gedeelten hiervan voor de bereke ning van het verschuldigde recht voor een geheel gerekend. 4. Het ingevolge deze verordening te betalen recht w.ordt op een veelvoud van 5 cent naar boven afgerond. Bij terugbetaling van rechten wordt het te restitueren bedrag op een veelvoud van 5 cent naar beneden afgerond. Art3 -et recht is verschuldigd 1. voor de diensten, genoemd in artikel 4, letters A, sub la, lb en 2B en Cdoor de genothebbende van de eigendommen, ten behoeve waarvan de diensten worden verleend; 2. voor de diensten, genoemd in artikel 4, letters A, sub lc door de hoofdbewoner of hoofdgebruiker van de tijdelijke "ver-"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 466