1," 1," Bijlage tere het; verslag der pandelingen van ae gemeentexaaa van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE 110., 112 verblijven of van het perceel of perceelsgedeelte, ten behoeve waarvan de dienst wordt verleend; 3. voor de diensten, genoemd in artikel 4, letter A, sub ld en 2, voor zover betrekking hebbende op woonwagens of woonschepen, door de hoofdbewoner van de woonwagen of het woonschip, ten behoeve waarvan deze diensten worden verleend: 4. voor de diensten en vergoeding van schade, genoemd in artikel 4, letters A, sub 3, 4 en 5, D, E, Een J, door de hoofdbewoner of hoofdgebruiker van een in de gemeente gelegen perceel, perceelsgedeelte, woonwagen of woonschip, ten behoeve waarvan deze diensten worden verleend of een vuilnisemmer in gebruik is gegeven, 5. voor de diensten, genoemd in artikel 4, letters G, H en I, door degene, die van deze diensten gebruik maakt of te wiens behoeve een verklaring wordt afgegeven. II.Zijn er ten aanzien van enig eigendom twee of meer genot- hebbenden, dan zijn allen hoofdelijk voor het gehele bedrag van de aanslag aansprakelijk, met dien verstande, dat betaling door de één de aansprakelijkheid der overige belasting plichtigen opheft. Het vorenstaande is eveneens van toepassing ten aanzien van belastingplichtigen - hoofdbewoner of hoofd gebruiker van een perceel of perceelsgedeelte - bij lediging van kolken ten behoeve van twee of meer percelen.. Art. 4. Tt Het recht bedraagl Aprivaattonnen 1. voor het beschikbaarstellen en verwisselen van een pri vaat! on a. ten behoeve van percelen of perceelsgedeelten met een belastbare nuurwaarde ingevolge de wet op de Personele Belasting van: f. 175,-- en minder per jaar f. 5,-- f. 176,-- tot f. 261,-- 11 f- 7,-- f. 261,-- tot f. 313,-- f- 9,-- f. 313,-- tot f. 365,-- 12>50 f. 365,-- tot f. 521,-- f- 17,50 f. 521,-- en meer n. f* 25,-- b. ten behoeve van percelen of perceelsgedeelten, waar voor geen belastbare huurwaarde voor de Personele Be lasting is vastgesteld per jaar f* 25,-- c. ten behoeve van tijdelijke verblijven, zomede voor tijdelijk gebruik in percelen of per ceelsgedeelten, per kwartaal f* te verhogen voor elke verwisseling met f. 0,75 d. ten behot ,re var. woonwagens en, woonschepen per jaar: voor een woonwagen voor een woonschip 2. voor het voor de eerste keer plaatsen van :en privaatton ten behoeve van meer voortdurend gebruik in percelen, perceelsgedeelten, woon wagens of woonschepen 3. voor het verwisselen van een privaatton boven het aantal genoemd in artikel 5, sub 2, per keer per kwartaal voor 1 wekelijkse verwisseling f. 5," f. 7,- f. 25,- 0,75 5,- Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE HO. 112. per keer f. 1,50 per uur f150 B« riolen "voor het doorspoelen van wanden en riole per half uur Cbeerputten voor het ledigen van een beerput: a. met ten hoogste 4 m3 inhoud b. met een grotere inhoud, per m3 n, f. f. f. L. kolken. 1. voor het ledigen van een kolk met een inhoud van 25 liter en minder: per keer f. per jaar, op eenzelfde terrein of erf: a. voor maandelijkse lediging f. b. voor maandelijkse lediging van elke kolk meer f. 2. voor het ledigen van een kolk met een inhoud van 26 liter en meer, per half uur f. met een minimum van f. 20,-- 5,-- 9,-- 4,50" 1,-- 1,50 1,25 2,50 5,- E. huisvuil. 1. voor het beschikbaarstellen en ledigen van een vuilnisemmer ten behoeve van de inzameling van huisvuil en andere afvalstoffen, per jaar, per emmer f. 2. voor het afvoeren van in vuilnisemmers gebor gen huisvuil en andere afvalstoffen, per jaar: voor de 3e en 4e emmer, per emmer f. voor de 5e en volgende emmer, per emmer f. 3. voor het uit een gebouw of van een erf halen en na lediging op dezelfde plaats terug brengen van een vuilnisemmer, per keer, per emmer f. 0,20 per kwartaal: voor de eerste emmer f. tweede i: f, i! derde f. vierde f. voor elke volgende emmer f. 4. voor het afhalen van in vuilnisemmers geborgen huisvuil en andere afvalstoffen, als buiten gewone dienst, per emmer f. met eon minimum van f. 5. voor het weghalen en naar het terrein der Gemeentereiniging vervoeren van niet in vuil nisemmers geborgen huisvuil en andere afval stoffen, van 1 hl en meer, per hl f. te verhogen met f. per uur voor iedere werkman, buiten de voerman of chauffeur 1,25 1,- 0,75 0,50 0,25 0.50 0, 60 l.,80 ti ptt «4" 4. voor het weghalen van een als buitengewone dienst verwisselde privaatton, 5. voor extra arbeid,besteed aan het verwisselen van een privaatton ten behoeve van gebouwen, anders dan woningen,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 467