Bijlage tob hot voxolag cxsi handelingen vun ue gemeenteraad van Leeuwarden, 1950= BIJLAGE NO. 112. F. "bedrijfsafval. voor het van slagers, poeliers, hotels en andere "bedrijven weghalen en naar het terrein der Gemeente reiniging vervoeren van bedrijfsafval, a. per keer: 1. van een ijzeren hak van ten hoogste 200 liter inhoud f. 2 van elke hak meer f, i'__ 2. van een ton van ten hoogste '4-5 liter inhoud f. p van elke ton meer f. o 50 h. per jaar, uit dezelfde inrichting: 1. van de dagelijkse verwisseling van een ijzeren hak van ten hoogste 2 00 liter .inhoud f.. 300,-- van elke hak meer f.150,-- 2. van de wekelijkse verwisseling van een ijzeren hak van ten hoogste 200 liter inhoud f. 75,-- van elke hak meer f. 37,50 3- van de wekelijkse verwisseling van een ton van ten hoogste 45 liter inhoud f. 25,-- vari elke ton meer f12,50 G. storting afvalstoffen. voor storting van aan het terrein der Gemeente reiniging gebrachte afval: van hoeveelheden van tot en met 1 m3 f. 0,75 van iedere m'5 meer f. 1,25 H. doden van huiscïerer. voor het doden van een aan het terrein der Ge meentereiniging gebracht huisdier f. 0,50 voor het weghalen van een dood huisdier f. 1,-- voor het weghalen en doden van een huisdier f. 1,50 I. zuivering. 1. voor het afgeven van een der verklaringen, bedoeld in artikel 3 van deverordening op de bestrijding van ongedierte m de gemeente Leeuwarden, f. 0,50 2. voor het zuiveren van een perceel of per ceelsgedeelte, vaartuig, woonwagen of woon schip van wandluizen, met inbegrip van de verklaringen, bedoeld onder letter I, sub 1, per m3 f* 0,25 3' voor het zuiveren in het cyaneringsgebouw van een inboedel van wandluizen, met inbegrip van het afgeven van een der verklaringen, hiervoor bedoeld f* 12,50 4. voor het Zi'voren van een orgel cf piano van ong e d ierte, voor elk instrument 12,50 voor elk orgel of elke piano boven het aan tal van 2 f 5 5. voor het zuiveren van goederen van ongedier te in het cyaneringsgebouw per mp 6. voor het afhalen en terug brengen der hier voor onder 5. A- en 5 genoemde goederen, per uur 7. voor andere met betrekking "bot de Zuivering van ongedierte te verrichten handelingen, voor zover niet genoemd onder 1 t/m 6, per uur, voor iedere werkman f5 r f- 3,- ,80 Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJMGE NO. 112. j, vergoeding schade. voor vergoeding van de aan de gemeente toege brachte schade, door zoekraken, onbruikbaarmaken of ernstig beschadigen van door de Gemeentereini ging aan derden beschikbaar gestelde vuilnisemmers, per emmer f. 7,50 Art. 5. 1. fe uitvoering van de in deze verordening genoemde diensten .wordt door de Directeur van de Gemeentereiniging geregeld. 2. De verwisseling van de hoge of model privaatton geschiedt eenmaal per week bij een gezinssterkte van 5 personen en daar beneden. De verwisseling van de verkiemde of zogenaamde kruiston geschiedt tweemaal per week bij een gezinssterkte van 4 personen en daar beneden. Bij grotere gezinnen kan door de Directeur van de Gemeen tereiniging, in bijzondere gevallen, meer verwisseling dan hiervoor vermeld, zonder verhoging van rechten, wor den toegestaan. De verwisseling van een privaatton ten behoeve van per celen of perceelsgedeelten, waarvoor geen huurwaarde in gevolge de wet op de Personele Belasting is vastgesteld, geschiedt eenmaal per week. 5. Voor de inzameling van huisvuil wordt per perceel of perceelsgedeelte eén vuilnisemmer in gebruik afgestaan. In verband met de samenstelling van het gezin kan, ter beoordeling van de Directeur van de Gemeentereiniging, een tweede vuilnisemmer beschikbaar worden gesteld. In verband met de bestemming van het perceel of perceels gedeelte kunnen, ter beoordeling van de Directeur van de Gemeentereiniging, meer dan 2 vuilnisemmers ter beschik king worden gesteld. De diensten, genoemd in artikel 4, onder letter E, sub 1, 2 en 3geschieden tweemaal per week. Tuinafval, emballage of andere grove stoffen, mogen zonder betaling van enig recht, mits behoorlijk samengedrukt en gebundeld in afmetingen van ten hoogste 20yx 50 x 99 cm en tot een zodanig gewicht, dat het door één persoon*kan worden gedragen, tegelijk met de normale lediging van vuilnisemmers, aan de Gemeentereiniging voor afvoer wor den aangebodenzonder in vuilnisemmers te zijn geborgen. Bij verhuizing van een belastingplichtige is (zijn) de in het ontruimde perceel of perceelsgedeelte achtergela ten vuilnisemmer(ster beschikking van de nieuwe hoofd bewoner of hoofdgebruiker, zonder dat, behoudens de hier na genoemde uitzonderingenhiervoor een recht in het be trokken belastingjaar verschuldigd is. Een recht,te berekenen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, onder 3, is verschuldigd: a. indien in het nieuwe perceel of perceelsgedeelte meer emmers aanwezig zijn dan in het verlaten perceel, in welk geval de belastingplichtige, indien hij alle emmers wenst te behouden, voor deze meerdere emmers een recht moet betalen; b. indien een belastingplichtige, komende uit een andere gemeente, zich vestigt in een perceel of perceels gedeelte ten behoeve waarvan een vuilnisemmer in ge bruik is gegeven; c. indien een belastingplichtige - ingezetene der ge meente - zich vestigt in een perceel of perceelsge deelte, ten behoeve waarvan een vuilnisemmer ter be schikking is gesteld en in het betrokken belastingjaar "niet"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 468