Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.113^ BIJLAGE N0.113. Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 19 October 1949 is beslo ten aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk School onderwijs, alhiermedewerking te verlenen voor de stichting van een zesklassige school voor gewoon lager onderwijs in de omgeving van de Poppeweg. De stichtingskosten omvatten, ingevolge het bepaalde bij artikel 74 der Lager-onderwijs- wet 1920, de kosten van de bouw, alsmede die ter verkrij ging van de benodigde grond. Krachtens het vierde lid van artikel 80 van genoemde wet verschaft de gemeente op ver zoek van de vereniging de voor de stichting van de school bestemde grond en draagt deze aan de vereniging in eigen dom over. Na overleg met het schoolbestuur is voor de stichting van bovenbedoeld schoolgebouw aangewezen een aan de ge meente toebehorend terrein aan de te verlengen Robert Kochstraat Op grond van het vorenstaande stellen wij U thans voor te besluiten: aan de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs alhier, ten behoeve van een door haar te stichten zesklassige school voor gewoon lager onderwijs,in eigendom over te dragen een stuk grond aan de te ver lengen Robert Kochstraatkadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie P no. 4979(gedeeltelijk)op de bij de stukken overgelegde sitnatietekening in rode omlijning aangegeven en ter grootte van 2800 rr2 Leeuwarden, 23 Juni 1950. Burgemeester en Wethouders voornoemd, AAMv an der MEULENBur geme e st e r T.BAKKER, Secretaris. erzonden 24 Juni 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 470