Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE N0.114. BIJLAGE N0.1 14. Aan de Gemeenteraad. Het bestuur der Leeuwarder Schoolvereniging,alhier verzoekt, krachtens artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920, gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor de aan schaffing van 95 nieuwe schoolbanken met 8 bijbehorende klassemeubels, benevens 16 stoelen, ten behoeve van de school voor gewoon lager onderwijs Raadhuisplein 25. Uit een door ons ingesteld onderzoek is gebleken, dat de banken, die thans op de school in gebruik zijn, niet meer voldoen aan de van Rijkswege gestelde eisen. De ver vanging hiervan, alsmede de aanschaffing van 8 klassemeu bels is o.i. derhalve alleszins gerechtvaardigd en over schrijdt ook niet de normale eisen aan het geven van lager onderwijs te stellen. Ten aanzien van de aanvrage van gelden voor 16 stoelen, menen wij evenwel te moeten opmerken, dat, nu het school bestuur tevens klassemeubels wenst aan te schaffen, door deze uitgave volgens onze mening de normale eisen worden overschreden. Ook in gemeentescholen geldt als regel, dat of per lokaal één klassemeubel wordt verstrekt of één ta fel en één stoel. Overigens zijn er geen weigeringsgrondenals bedoeld in artikel 75, tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920,aan wezig, zodat wij U, met inachtneming van het bovenstaande, in overweging geven te besluiten: a. aan het bestuur der Leeuwarder Schoolvereniging alhier uit de gemeentekas gelden te verstrekken voor het aanschaffen van 95 nieuwe schoolbanken met 8 bijbehorende klassemeubels ten behoeve van de school voor gewoon lager onderwijs Raadhuis plein 25; b. aan het bestuur voornoemd te berichten, dat de aanschaffing van 16 stoelen ten behoeve van boven genoemde school de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, overschrijdt en dat de aanvrage om gelden,hiervoor te ontvangen, der halve wordt geweigerd. Leeuwarden, 23 Juni 1950. Burgemeester en Wethouders voornoemd A.A.M. van der iEULSN, Burgemeester. T.BaKKER, Secretaris. Oerzonden 24 Juni 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 471