!i I) I i j Bjilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE N0.115. BIJLAGE NO.115 Aan de Gemeenteraad. De Kerkvoogden van de Nederduits Hervormde Gemeen te te Lekkum-Miedum hebben zich bereid verklaard een gedeel te, ter grootte van 7500 m2van het perceel, kadastraal be kend gemeente Leeuwarden, Sectie H, no. 843, aan de gemeente in eigendom over te dragen. Het bedoelde perceelsgedeelte is op de bij de stukken overgelegde situatietekening rood omlijnd aangegeven onder het nummer 489 (oud) en is gelegen binnen de begrenzing van het uitbreidingsplan voor het dorp Lekkum. In verband hiermede is het voor de gemeente van belang dit perceelsgedeelte in eigendom te verkrijgen, teneinde de beschikking over bouw terreinen te hebben, indien deze voor de uitbreiding van het dorp Lekkum in de naaste toekomst zullen zijn benodigd. Wij merken hierbij op, dat door ons College reeds een bouwvolume voor de bouw van zes woningen te Lekkum is toegewezen aan de Woningstichting Leeuwarden - Leeuwarderadeel De eigenaar van het bedoelde perceelsgedeelte wenst dit te verkopen voor een bedrag van f. 14.250,en stelt daarbij de voorwaarde, dat, indien de gemeente dit perceelsgedeelte aankoopt, zij eveneens in eigendom dient over te nemen het gedeelte van de straat, gelegen tussen de Lekkumerweg en de kerk te Lekkum, voorzover deze straat grenst aan het te ver kopen bouwterrein (op de situatietekening met gele kleur aan geduid Wij menen, in verband met het feit, dat het terrein aan twee zijden reeds bouwrijp is en dat het is gelegen onder de rook van de stad Leeuwarden, dat de gevraagde prijs voor de gemeente aanvaardbaar moet worden geacht, terwijl de daarbij gestelde voorwaarde eveneens aannemelijk is te achten. Van de zijde van het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken in het Ambtsgebied Leeuwarden zal tegen het hierboven vermelde be drag geen bezwaar worden gemaakt. Wij stellen U dan ook voor te besluiten: I. tot aankoop van de Nederduits Hervormde Gemeente te Lekkum- iedum, van een gedeelte van het perceel, kada straal bekend gemeente Leeuwarden, Beetie H, no. 843, ter grootte van 7500 m^als op aangehechte tekening rood omlijnd aangegeven, tegen een koopsom van f. 14.250,onder bepaling, dat de op de overdracht vallende kosten komen voor rekening van de gemeente; II. tot het kosteloos in eigendom overnemen van de Neder duits Hervormde Gemeente, te Lekkum-Miedum, van de straat, deel uitmakende van het perceel, kadastraal be kend gemeente Leeuwarden, Sectie H, no. 477, voorzover deze straat grenst aan het sub I bedoelde perceelsge deelte, kadastraal bekend alsvoren no. 843, als op aan gehechte tekening geel gekleurd aangegeven; -Ia, te bepalen, dat het onder I bedoelde perceel zal worden ondergebracht in het Gemeentelijk Grondbedrijf. Leeuwarden, 23 Juni 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. van der HEULEN, Burgemeester. T BAKKER, secretaris. Verzonden 24 Juni 1950. I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 472