Ill gijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden^ 1950» BIJLAGE WO. 116. BIJLAGE WO. 116. Aan de Gemeenteraad. Blijkens rondschrijven van de Minister van Binnen landse Zaken van 7 December 1949, no. 31741, afd. B.B. Bureau Financiën, gericht aan de Colleges van Gedeputeerde Staten der verschillende provincies, is het voor publiekrechtelijke lichamen thans toelaatbaar leningen aan te gaan met een loop tijd van 50 jaar, pari koers, rentende 3 1/4 opeisbaar van de zijde van de geldgever na 30 jaar, aflossingen 10 jaar 11, 10 jaar 1 en 30 jaar 2^/. Qns bereikte oen aanbod van een geldlening tot een bedrag van f. 500-000,--, waarbij deze normen zijn in acht genomen. Gelet op de huidige stand van de kapitaalmarkt en op de kapitaalbehoefte van de gemeente, achten wij deze lening aanvaardbaar De opbrengst van de lening zouden wij als volgt willen aanwenden voor het Gemeentelijk Woningbedrijf: bouw Duplex woningen f. 300.000,-- bouw zogenaamde Martens - woningen" 100.000,-- f4 00000-- voor de Arbeiderswoningbouwvereniging "Beter Wonen'1 bouw 12 woningen aan de Poppeweg 100.000, f. 500.000,-- Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich met het vorenstaande kan verenigen, geven wij U in overweging te besluiten: met ingang van 10 Juli 1950 met de in de bij de stukken ter inzage gelegde concept-overeenkomst genoemde geldgeefster, overeenkomstig de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden, een onderhandse geldlening van f. 500.000,-- aan "te gaan. Leeuwarden, 22 Juni 1950» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAW DER MEULEF, Burgemeester. T BAKKERS e cr e tar is Verzonden 24 Juni 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 473