Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE EO. 117. bijlage ito. 117 Aan de Gemeenteraad. De Secretaris van de Afdeling Leeuwarden van de Centrale Vereniging voor de Markt-, Straat- en Rivierhandel, alhier, heeft ons namens deze afdeling verzocht de opbrengst van de marktgelden van de Zaterdagavondmarkt op de ITieuwe- buren voor 1950 evenals voor het jaar 1949 te mogen pachten voor de som van f. 500,--. Met de Oommissie voor het Markt- en Havenwezen zijn wij echter van mening, dat een bedrag van f. 500,-- voor 1950 te laag moet worden geacht, aangezien vooral in het laatste halfjaar 1949, tengevolge van de opheffing van verschillende distributiemaatregelen, het aantal verpachte standplaatsen zeer is toegenomen en, op grond van de thans bereikte resul taten, verwacht mag worden, dat ook in 1950 het aantal stand plaatsen zich verder zal uitbreiden. In verband met het vorenstaande hebben wij aan de bedoelde afdeling medegedeeld, dat wij bereid zijn aan Uw Raad voor te stellen de opbrengst van de marktgelden over 1950 te verpach ten voor de som van f. 750,--. De Secretaris van de genoemde afdeling heeft ons thans bericht, dat zijn organisatie zich met de betaling van een pachtsom van f. 750,-- kan verenigen, zodat wij Uw Raad voorstellen te besluiten om aan de Afdeling Leeuwarden van de Centrale Vereniging voor de Markt-, Straat- en Rivierhandel voor het tijdvak van 1 Januari 1950 tot en met 31 December 195© te verpachten de opbrengst van de marktgelden der Zaterdagavondmarkt, voor de som vsn f. 750,--, te betalen vóór 1 Augustus 1950, en voorts onder dezelfde voorwaarden, als opgenomen in het op 31 December 1949 geëindigde contract. Leeuwarder3 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEH, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 12 Juli 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 474