Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 118. ONTWERP. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wet houders tot toekenning van een gratificatie voor het jaar 1950 aan het gemeentepersoneel5 Gezien de overgelegde stukken; BESLUIT; aan het personeel der gemeente, voorzover de bezoldiging daarvan van gemeentewege wordt geregeld en vastgesteld, in het jaar 1950 een gratificatie te verlenen overeenkom stig het ten aanzien van het Rijkspersoneel bepaalde bij het Gratificatiebesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1950. Leeuwarden De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 119- bijlage NO. 119. Aan de Gemeenteraad. Zoals Uw Raad bekend is, zijn plannen in voor bereiding om in de toekomst te komen tot de bouw van een garage ten behoeve van het politiebureau, aan de Noordzijde van de Bagijnestraat. Teneinde de daarvoor benodigde ruimte te verkrijgen, zijn in de loop van de laatste jaren reeds verschillende percelen ter plaatse door de gemeente aange kocht. Deze percelen zijn op de bij de stukken overgelegde tekening met rode kleur aangeduid. De eigenaar van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie C, no. 663, groot 30 ca, op de overge legde tekening blauw gekleurd, heeft zich thans bereid ver klaard dit perceel aan de gemeente in eigendom over te dra gen. Zoals uit de tekening duidelijk blijkt, is het verkrijgen in eigendom van het bedoelde perceel voor de gemeente van groot belang om te zijner tijd uitvoering aan de hierboven omschreven plannen te kunnen geven. De tegenwoordige eigenaar heeft het bedoelde pand in 1947 aangekocht voor de som van f. 2800,-- en is thans, wegens reorganisatie van zijn bedrijf, blijkens bij de stukken overgelegde verklaring, bereid het perceel aan de gemeente te verkopen voor de som van f. 2500,--, welk bedrag door ons voor de gemeente aanvaardbaar wordt geacht. In verband met het vorenstaande stellen wij U voor te besluiten: I. tot aankoop van S.B. DE JONG, Mr. P.J.Troelstraweg 169, alhier, van het pand Bagijnestraat no. 9, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie C, no. 663, groot 30 ca, tegen een bedrag van f. 2500,--, onder bepaling, dat de op de overdracht vallende kosten komen ten laste van de gemeente, II.te bepalen, dat het onder I bedoelde perceel zal worden ondergebracht in het Gemeentelijk Woningbedrijf. Leeuwarden, 6 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester- T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 12 Juli 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 476