Ill Biilage "k°"k het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE WO. 120. BIJLAGE NO. 120. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de "bij de 'stukken ter inzage gelegde ontwerp-begrotingswijzigingen delen wij Uw Raad ter toelichting daarvan het volgende mede. 1. Waterleiding Veemarkt. Het schoonmaken van de veemarkt vergt, zoals uit de begroting van het bedrijf der Gemeentereiniging voor 1950 moge blijken, een jaarlijkse uitgaaf van rond f. 50.625,--, waar van aan personeelslastén rond f. 32.500,--. Hieruit blijkt wel zeer duidelijk, dat het schoonmaken van de veemarkt in - sterke mate arbeidsintensief is. Ten dele wordt dit veroor zaakt door de geringe capaciteit van de waterleiding, waar door het thans niet mogelijk is het marktterrein voor de Zondag schoon te maken, met het gevolg, dat de mest 's Maan dags is opgedroogd, waardoor verwijdering zeer bemoeilijkt wordt Blijkens een ter zake door de Directeur van de Markt- en Havendienst uitgebracht rapport, hetwelk bij de stukken ter inzage is gelegd, is het mogelijk de capaciteit van de water leiding dermate op te voeren, dat het mogelijk is het markt terrein vóór de Zondag te reinigen, waardoor een belangrijke kostenbesparing kan worden verkregen. De N.V. Intercommunale Waterleiding gebied Leeuwarden te Leeuwarden heeft voor verbetering van de waterleiding 2 plan nen opgemaakt, die bij de stukken ter inzage zijn gelegd. Plan I is 'breder van opzet dan plan II en biedt bovendien het voordeel, dat de Gemeentereiniging, wier schoonmaak materiaal, dat tot dusver op de veemarkt werd gebruikt, ver sleten is, geen sproei-auto, pompen en dergelijk materieel behoeft aan te schaffen. Aan plan I wordt dan ook de voorkeur gegeven. De kosten hiervan zullen rond f. 16.000,-- bedragen. Ver wacht mag worden, dat de verbeteringskosten. van de waterlei ding in de vorm van besparing op de kosten van het schoon maken van de veemarkt in een betrekkelijk korte mijd zul len worden teruggevonden. Met het oog hierop ?;are een korte afschrijvingstermijn aan te houden. Het afschrijvingspercentage zouden wij dan ook op 20^ willen stellen, hetgeen een 5-jaarlijkse last van f. 3200,- betekent 2Verbouw eetzaal Stadsverzorgingshnis In TJW "vergadering van 13 Juli 1949 is besloten het Stadsverzorgingshuis hier ter stede te verbouwen, waardoor de mogelijkheid wordt geopend de opnemingscapaciteit van 70 op 100 verpleegden te brengén. Bereids is met de uitvoering van deze verbouwing be gonnen. Bij nadere beschouwing is ons echter gebleken, dat de eetzaal van genoemde inrichting, die niet in het verbouwingsplan is betrokken, te klein is om aan 100 per sonen ruimte te bieden en bovendien grondige restauratie behoeft Volgens een door de Directeur van'.Gemeentewerken opge maakte kostenbegroting zullen de verbouwingskostén van de eetzaal rond f. 10.660,-- bedragen. Voor een nadere speci ficatie van dit bedrag mogen wij U verwijzen naar de bij de stukken overgelegde begroting van het werk, waaruit blijkt welke verbeteringen zullen worden aangebracht. De"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 477