Bijlage ioi hei verslag er handelingen, van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO'.120. De verbeteringskosten zullen uit lening gefinancierd moeten worden, af te lossen in 15 jaar. 3. Inrichting kantoor Woningbedrijf. Bij Uw besluitvan5 November 1949 (Bijlage no. 187) is een crediet van f. 36.100,-- beschikbaar gesteld voor ver bouwing van het pand Arendstuin no. 41, waarin onder meer het kantoor van het Gemeentelijk Woningbedrijf zal worden ondergebracht. De verbouwing is inmiddels gereed gekomen Voor inrichting van de vertrekken is het noodzakelijk, dat enig meubilair wordt aangeschaft, waarvan de kosten worden geraamd op: bureau met stoelen f. 250,-- opbergkast 250,-- gordijnen en vloerbedekking 600.-- f. 1100,-- Voor het aanbrengen van ver lichting wordt een uitgaaf geraamd van 600,— De totale inrichtingskosten bedragen derhalve f. 1700,--, te financieren uit geldlening, af te lossen in 10 jaar. 4-Verbouwing koelhuisruimte Openbaar Slachthuis Reeds sedert geruimetijd isin de praktijk "gebleken dat de koelhuisruimten in het Openbaar Slachthuis hier ter stede niet meer aan de eisen, welke momenteel aan 'dergelijke ruimten worden gesteld, voldoen. De huidige koelhuisruimte bestaat uit twee afdelingen, te weten: het z.g. voorkoelhuis waar een temperatuur van ongeveer 4° Celsius wordt gehand haafd en het koelhuis met een temperatuur van 0° Celsius. Eerstbedoelde ruimte, waarvan de oppervlakte 8 bij 16'm be draagt, dient om de geslachte dieren in hun geheel voorlopig te bewaren tot het tijdstip, waarop het vlees voldoende is af gekoeld om in het koelhuis te worden gebracht.. Dit koelhuis, groot 16 x 16 m dat ten behoeve van de verschillende slagers in ruim vijftig afzonderlijke en afsluitbare afdelingen is verdeeld, dient om het vlees, in bouten verdeeld, gedurende langere tijd te kunnen bewaren. Voor de vleeshandel werd voorheen door de slagers naar behoefte geput uit de voorraad, welke aanwezig was in hét koelhuis, aangezien men in de slagerijen veelal slechts de beschikking had over een met staven ijs gekoelde kast, waar in het vlees alleen voor korte tijd koel bewaard kon blijven. Tegenwoordig echter zijn vrijwel alle slagers in het bezit van een machinaal gekoelde cel, waardoor het bewaren van vlees in het eigen bedrijf voor hen geen bezwaren meer ople vert. Het gebruik van het koelhuis is dientengevolge sterk verminderd. Bovendien komt hier nog bij, dat momenteel het ruim 3/4 gedeelte van alle slachtvee wordt geslacht door gros siers, die de geslachte dieren in hun geheel verkopen en daarom van de koelhuisruimte geen gebruik kunnen maken. Een en ander heeft dan ook tot gevolg gehad, dat het z.g. voorkoelhuis steeds overbelast is, terwijl de tweemaal zo grote ruimte van het koelhuis veelal grotendeels ongebruikt blijft. Dat dit moeilijkheden voor het bedrijf met zich mede brengt, behoeft wel geen nader betoog. In verband met deze moeilijkheden is door de Directeur van het Openbaar Slachthuis een onderzoek ingesteld naar de vraag, op welke wijze hierin verbetering zou kunnen worden gebracht en" en de bestaande inrichting zou kunnen worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden, welke zich in de laatste jaren in de vleeshandel en het slagersbedrijf hebben voorgedaan. Dit onderzoek, waarbij genoemde directeur zich mede georiën teerd heeft op de praktijk in andere openbare slachthuizen in den lande, heeft hem tot de conclusie gebracht, dat, in navolging van wat in Schiedam en Breda is geschied, verbou wing van de koelhuisruimte (samenvoeging van de thans aanwe zige koelruimten) aanbeveling verdient. Voor een nadere omschrijving van de uit te vceren verbou wing en de daaraan verbonden voordelen, mogen wij U verwij zen naar het bij de stukken ter inzage legde rapport van de Directeur van het Openbaar Slachthuis. De kosten van deze verbouwing worden geraamd op: voor de verwijdering van de bestaande koelcellen enz. en het monteren van de nieuwe transportbanen f. 14.000,- bijkomende werken 1.200,- verandering luchtkanalen enz. 11 2.300,- uitbreiding transportmateriaal 3-000,- aanschaffing nieuwe ventilator 2.000,- totaal f. 22.500,-, te dekken uit geldlening. De ventilator ware af te schrijven in 10 jaar, terwijl de overige kosten in 25 jaar kunnen wor den afgeschreven. Onder mededeling, dat de Financiële Commissie, respectie velijk de Commissie voor Openbare Werken en de Commissie voor het Openbaar Slachthuis, zich hiermede kunnen verenigen, stel len wij U voor te besluiten: de gemeentebegroting, de begroting voor het Gemeentelijk Woningbedrijf en de begroting voor het Openbaar Slachthuis, voor het dienstjaar 1950, te wijzigen overeenkomstig de over gelegde ontwerpen. Leeuwarden, 15 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEÜLEN, Burgemeester. M.D. DE JOTTG 1.-Secretaris Verzonden 15 Juli 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE HO. 120.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 478