I hiilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 195C. BIJLAGE NO. 121. BIJLAGE NO. 121. Aan de Gemeenteraad. De centrale autobushalte aan het Wilhelminaplein, alhier, tot de bouw waarvan bij Uw besluit van 15 December 1948, no. 8894? werd besloten, is enige tijd geleden gereed gekomen en als zodanig in gebruik genomen. Zoals U bekend zal zijn, bevindt zich aan de Noordzijde van deze inrichting een vertrek, dat bestemd is om door de gemeente als kiosk te worden verhuurd. Wij hebben het gewenst geacht deze kiosk in het openbaar te verpachten. De gelegenheid tot inschrijving werd, blijkens openbare kennisgeving in de dagbladen d.d. 9 Juni j.l.open gesteld tot 2 6 Juni 1950. Het resultaat hiervan is geweest, dat slechts één gegadigde van de gelegenheid tot inschrijving gebruik heeft gemaakt. Uit het bij de stukken overgelegde schrijven blijkt, dat deze gegadigde de heer H. Brunsting Jr. wonende Willem Lodewijkstraat no. 5? alhier, de bovenbedoelde kiosk van de gemeente wenst te pachten voor de som van f.676,-- per jaar, en verder onder de door ons gestelde voorwaarden, als vermeld onder de punten 1 t/m 14 van het bij de stukken overgelegde schrijven. Wij zijn van oordeel, dat de genoemde inschrijvingssom redelijk is en dat de inschrijver geschikt kan worden geacht de bedoelde ruimte als sigarenkiosk te exploiteren. Onder mededeling, dat de Commissie voor het Markt- en Havenwezen zich hiermede kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten tot verpachting van de kiosk in de centrale bushalte op het Wilhelminaplein, aan H. BRUNSTING Jr.Willem Lodewi jkstraat 5, alhier, voor een pachtsom van f. 676,-- per jaar en verder onder de voorwaardenals vermeld onder de punten 1 t/m 14 van het hierbij overgelegde schrijven. Leeuwarden, 12 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 15 Juli 1950-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 479