Bijlage tot het verslag der van léeuwarden1950» handelingen -van de gemeenteraad BIJLAGE HO. 122 of vergroting van een schoolgebouw onder voorwaarden en volgens regelen bij algemene maatregel van bestuur te stellen. Alhoewel laatstbedoelde algemene maatregel van bestuur nog niet tot stand is gekomen is het recht op vorenvermelde ver goeding reeds in genoemd artikel 127 vastgelegd. Op grond van het vorenstaande zijn wij dan ook van mening dat aan het ter zake door adressant ingediende verzoek moet worden voldaan. Dit klemt te meer waar, ingevolge de toegezegde Rijksbijdrage, de op te richten school op wettelijke grondslag" komt te staan en de gemeente ten aanzien van de andere soorten van bijzonder lager onderwijs tot een gelijke vergoeding ver- plicht is, d.w.z. dezelfde bedragen heeft uit te keren als de gemeente aan het openbaar onderwijs ten koste legt. Blijkens de overgelegde stukken bedraagt de rente en af lossing van de voor de stichting van het gebouw en de eerste inrichting te sluiten geldlening (f. 65.773,93 f. 8000,-- f. 73-773,93) voor het eerste jaar f. 5.622,09» Wij kunnen ons met het voorgestelde rentetype (32%) en de afschrijving verenigen, maar zijn van mening, dat de oprichtingskosten van de stichting niet voor vergoeding door de gemeente in aanmerking behoren te komen. Rente en aflossing over het eerste jaar worden dan als volgt: Rente 3^% van f. 65.773,93 (stichtingskosten) f. 2.302,09 idem van f. 7-863,90 (eerste inrichting) Afschrijving van f. 65.773,93 - f. 9-773,93 10$! van f. 7.863,90 Totaal 275,24 .240, 786 39 f. 5-603,72 De afschrijving op het gebouw kan op en de inrichting op 10worden gesteld. De eindwaarde van gebouw en grond wordt op f. 9.773,93 geraamd. Blijkens een bij de stukken gevoegd afschrift achten de Bouwkundig Hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs en de Hoofd inspecteur van het Buitengewoon Lager Onderwijs de huisvesting van de school aanvaardbaar en de raming van kosten geeft hun geen aanleiding tot opmerkingen. Ook geeft het overgelegde advies van de Hoofdinspecteur van het Buitengewoon Lager Onder wijs geen aanleiding tot het maken van bedenkingen ten aanzien van de eerste inrichting en aanschaffing van leermiddelen, behoudens de opmerking, dat de uitgaven voor cahiers, correctie potloden, closetpapier e.d. op de jaarlijkse exploitatierekening dienen te worden verantwoord, waarmede wi.j ons. kunnen vereni gen. Wanneer Uw Vergadering mocht besluiten,overeenkomstig voren staand schema, rente en aflossing te vergoeden bestaat er naar het ons voorkomt geen aanleiding rente en aflossing van de ten laste van de Stichting te sluiten lening van gemeentewege te garanderen. Onder mededeling, dat de Einanciële Commissie zich hier mede kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten: a. aan het Bestuur van de "Stichting tot oprichting en instand houding van een of meer Christelijke scholen voor Buitenge woon Lager Onderwijs voor Leeuwarden en omgeving11 een jaar lijkse bijdrage te verlenen gelijk aan rente on afschrij ving van de nader door Burgemeester en Wethouders vast te stellen stichtingskosten b.- over te gaan tot wijziging van de gemeente-begroting voor de dienst 1950, overeenkomstig het bij de stukken overge legde ontwerp no. 11; c. het onder a genoemde bestuur mede te delen, dat er geen aanleiding-bestaat de daar bedoelde geldlening van ge meentewege te garanderen. Leeuwarden, 6 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M.VAR DER MEULEN, Burgemeester Bijlage tot het van Leeuwarden, BIJLAGE NO. 123 verslag 1950. der handelingen van de gemeenteraad BIJLAGE NO. 123 Aan de Gemeenteraad De heer J.J.L. van Wessern, tijdelijk leraar in de Natuur- en Scheikunde aan de Gemeentelijke H.B.S.-A, verzoekt hem uit deze betrekking ontslag te verlenen. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U in overweging het gevraagde ontslag eervol te ver lenen, zulks met ingang van 1 September 1950. Leeuwarden, 13 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEQLEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris, Verzonden 15 Juli 1950. Verzonden 15 Juli 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 481