II! Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE 110.124. BIJLAGE NO. 124. Aan de Gemeenteraad. In verband met het bepaalde in artikel 100 van de Gemeentewet verzoekt het College van Gedeputeerde Graten dezer provincie aan Uw Raad zijn oordeel te willen kenbaar maken omtrent de voorgenomen verhoging dor salarissen van de wethouders dezer gemeente van f. 4800,-- tot f. 5400,-- per jaar. He bezoldiging van de wethouders dezer gemeente werd met ingang van 1 Januari 1948 vastgesteld op f. 4800,-- per jaar, welk bedrag thans naar de mening van Gedeputeerde Staten - welke mening ik geheel deel - in verband met de stijging, welke de kosten van het levensonderhoud inmiddels hebben ondergaan, te laag moet worden geacht. Op grond hiervan en daarbij mede lettende op het feit, dat uit een vergelijking met de bezoldigingen, welke de wethouders in andere gemeenten van gelijke grootte momenteel genieten, duidelijk blijkt, dat de salarissen van de wethou ders van Leeuwarden aan de lage kant zijn, moge ik Uw Raad dan ook in overweging geven te besluiten aan Gedeputeerde Staten van Friesland Uw instemming te betuigen met de voor genomen vaststelling van het salaris der wethouders dezer gemeente op een bedrag van f. 5400,-- per jaar, gerekend met ingang van 1 Juli 1950. Leeuwarden, 12 Juli 1950. De Burgemeester van Leeuwarden, A.A.M. M DER MEULE1T Verzonden 15 Juli 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 482