gjiiage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.125» BIJLAGE NO. 125. Aan de Gemeenteraad. Het handelsavondonderwijs wordt alhier van gemeentewege gegeven aan een Lagere Avondhandelsschool met 3-jarige cursus en aan een Middelbare Avonahandelsschooldie eveneens 3 cur susjaren omvat. Eerstgenoemde inrichting van onderwijs wordt geheel uit de gemeentekas bekostigd, terwijl voor de Middelbare Avond handelsschool een Rijkssubsidie wordt toegekend ten bedrage van 50$ der netto-kosten. Reeds bij de oprichting van de Lagere Avondhandelsschool is aan de toenmalige Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen verzocht om voor deze school Rijkssubsidie te mogen ontvangen, doch aan het gemeentebestuur werd medegedeelddat in verband met de toestand van 's Lands financiën dit verzoek voorshands niet kon worden toegestaan. Na ingewonnen inlich tingen op het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen is ons thans echter gebleken, dat een verzoek om Rijks subsidie ten behoeve van de Lagere Avondhandelsschool nu voor inwilliging vatbaar is, indien de Lagere en de Middelbare Avondhandelsschool worden samengevoegd tot één inrichting van onderwijs, in overeenstemming met de toestand overal elders in den lande. Deze school, aldus gecombineerd, en waarvan de leertijd niet meer dan 5 cursusjaren mag omvatten, zal dan krachtens de bepalingen der Middelbaar-onderwijswet als han delsavondschool met 5-jarige cursus voor Rijkssubsidie in aan merking komen. Aangezien de Middelbare Avondhandelsschool in gevolge een overgangsbepaling aanspraak kan maken op een Rijks subsidie van 50$ der netto-kosten, zal eenzelfde subsidierege ling ook gelden ten opzichte van de gecombineerde school. Wij merken hierbij op, dat Rijkssubsidie echter alleen kan worden verleend, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, gesteld in de beschikking van 7 Juni 1934 van de Minister van Onderwijs-Kunsten en Wetenschappen, houdende vaststelling van nieuwe regelen voor subsidiëring van handelsscholen, zoals deze beschikking nader is gewijzigd. Dit houdt o.m. in, dat alle voordrachten tot benoeming van het aan te stellen per soneel, alsmede alle verordeningen op de school betrekking hebbende aan de goedkeuring van de Minister moeten worden on derworpen. Het einddiploma van een gesubsidieerde handelsavondschool, ter verkrijging waarvan een examen zal moeten worden afgelegd met inachtneming van de bepalingen van het Koninklijk Besluit d.d. 29 September 1949, Staatsblad no. J 450, is een staats- diploma dat algemeen wordt erkend. Het karakter van de eerste drie klassen van de gecombi neerde school komt vrijwel overeen met dat van de tegenwoor dige Lagere Avondhandelsschool. De eisen van toelating tot de eerste klas van vorenvermelde inrichtingen van onderwijs zijn ongeveer gelijk terwijl na afloop van de eerste drie leerja ren van de handelsavondschool met 5—jarige cursus ook een di ploma kan worden uitgereikt na een ekamen overeenkomstig de voor de 3-jarige handelsavondscholen'geldende bepalingen van vorenaangehaald Koninklijk Besluit. De in dit Koninklijk be sluit genoemde exameneisen zijn vrijwel gelijk aan die van de Lagere Avondhandelsschool. Het einddiploma van do 3-jarige cursus der gecombineerde school zal derhalve niet alleen een Staatsdiploma zijn, dat algemene geldigheid heeft, doch tevens zal dit diploma kunnen worden gebracht op de lijst van diploma's, waarvan de bezitters geacht worden te voldoen aan de eis van handelskennis, inge volge

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 483