Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 125. ingevolge de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 (Middenstandsdi ploma) De twee hoogste klassen van de gecombineerde school zijn nagenoeg gelijkwaardig aan de thans bestaande Middelbare Avondhandelsschool De eisen van toelating voor de 4e klas van de gecombi neerde school zijn gelijk aan die van de eerste klas der te genwoordige Middelbare Avondhandelsschool. Voorts zijn de eindexamen-eisen dezelfde, daar het eindexamen van de -^sub sidieerde Middelbare Avondhandelsschool ree dsv Volgens het vo- renaangehaalde Koninklijk besluit dit jaar afgenomen. Het komt ons wenselijk voor de mogelijkheid te opener acn de gecombineerde school vervolgcursussen te verbinden tot opleiding voor bepaalde praktijkdiploma's, teneinde de leerlingen die het einddiploma hebben verkregen, in de gele genheid te stellen, zich verder te bekwamen. In verband met het vorenstaande en na ingewonnen advies van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs en de Inspecteur van het Middelbaar Onderwijsmenen wij,dat er geen bezwaren bestaan tegen samenvoeging van de Lagere en de Middelbare Avondhandelsschool tot één handelsavondschool met 5-jarige cursus, terwijl uit financieel oogpunt deze samen voeging zeer zeker aanbeveling verdient. De samenvoeging van de beide bestaande handelsavond scholen tot één inrichting van onderwijs heeft tot gevolg, dat de voor deze scholen geldende verordeningen moeten worden gewijzigd. Op grond daarvan hebben wij voor de gecombineerde school een geheel nieuwe verordening ontworpen, welke wij U hierbij aanbieden. Diensvolgens geven wij U thans in overweging te besluiten:! I. de in deze gemeente bestaande Lagere en Middelbare Avondhandelsscholen samen te voegen tot één inrichting van onderwijs, omvattende 5 leerjaren en aan deze school de naam te geven van "Middelbare Handelsavondschool". II. over te gaan tot vaststelling van de in ontwerp hierbij gevoegde verordening op de Middelbare Handelsavond school III. met ingang van 16 September 1 950 in te trekken het Reglement voor de Lagere Avondhandelsschool te Leeuwarden, opgenomen in gemeenteblad 1924 no. 24, het Reglement voor de Middelbare Avondhandelsschool te Leeuwarden, opgenomen in ge meenteblad 1927 no. 11 de verordening, regelende het getal en de bezoldiging van het onderwijzend personeel van de mid delbare avondhandelsschool, opgenomen in gemeenteblad 1925, no. 37 en de verordening, regelende het getal en de bezoldi ging van het onderwijzend personeel'aan de lagere avondhan delsschool, opgenomen in gemeenteblad 1924, no. 25, zoals deze regelingen nader zijn gewijzigd. Leeuwarden, 13 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M.van der MeulenBurgemeester M.D de Jong 1Secretaris "ONTWERP" Verzonden, 15 Juli 1950. Riiiase tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Srifp.uwarden. 1 950. BIJLAGE NO.125- VERORDENING voor de Middelbare Handelsavondschool Artikel 1 Het onderwijs aan de Middelbare Handelsavondschool te Leeuwarden wordt gegeven in oen cursus van 5 jaren. Voorts kunnen Burgemeester en. Wethoudersde Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs gehoord, aan de school vervolgcursussen instellen tot opleiding voor be paalde prakti jkdiplornas Artikel 2. Aan de school wordt onderwijs gegeven in de volgende vakke n a. Handelswetenschappen; b. Nederlandse taal; c. Engelse taal; d. Hoogduitse taal. Het onderwijs in de onder b, c en d genoemde talen om vat tevens het onderwijs in de briefwisseling in die talen. De Gemeenteraad kan beslissen, dat aan de school boven dien onderwijs wordt gegeven in de vakken, genoemd onder f tot en met o van artikel "18q.uinq.uies der Middelbaar- onderwijswet. Bovendien kan, met machtiging van de Minister van Onder wijs, Kunsten en-Wetenschappen in andere, door de Gemeente raad wenselijk geachte, vakken onderwijs worden gegeven. Artikel 3 Het eindexamen aan de Middelbare Handelsavondschool wordt afgenomen overeenkomstig de bepalingen, vervat in het Ko ninklijk Besluit van 29 September 1949, Staatsblad J 450. Aan de leerlingen, die zulks wensen, wordt aan het einde van de 3e klasse eveneens een einddiploma uitgereikt, na het met gunstig gevolg afleggen van het examen, aangegeven in vorengenoemd Koninklijk Besluit. Artikel 4. Het cursusjaar loopt van 16 September tot 16 September. Onverminderd het hierna bepaalde omtrent de vacanties, wordt les gegeven gedurende het tijdvak van 16 September tot en met 31 Mei. Artikel 5 Het onderwijs wordt gegeven op vier avonden in de week en wel op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. He; aantal lesuren per week bedraagt ten hoogste 12. Artikel 6 Er is een vacantie met Pasen, aanvangende op de Goede Vrijdag en eindigende op Maandag na de tweede Paasdag, en een met Kerstmis, aanvangende op de Zaterdag vóór Kerstmis en eindigende op 15 Januari daaraanvolgende. »0pu van Leeuwarden, 1 950. ONTWERP

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 484