Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.12.5 Op de Hemelvaartsdag, de Dinsdag na Pinksteren en op 5 De cember wordt geen les gegeven. In bijzondere gevallen kan, onder goedkeuring van de Wet houder van Onderwijs, de directeur voor één avond of een deel daarvan vacantie geven. Artikel 7. Behoudens het bepaalde bij artikel 18q.uinq.uiesvijfde lid der Middelbaar-onderwijswet, zijn de leerlingen verplicht alle lessen geregeld te volgen. De in vorenbedoeld vijfde lid genoemde vergunning wordt, op voorstel van de directeur, verleend door Burgemeester en Wethouders, de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onder wijs gehoord. Artikel 8. De leerlingen, wier ouders on- of minvermogend zijn, ont vangen desgewenst van gemeentewege in bruikleen de benodigde boeken en leermiddelen, dan wel alleen de boeken en niet de leermiddelen. De verstrekking geschiedt overeenkomstig de regelen, te dien aanzien voor de leerlingen van de Rijks hogere burger scholen geldende. Artikel 9. Het bestuur der school is, onder toezicht van Burgemeester en Wethouders, opgedragen aan een directeur, die tevens met een deel van het onderwijs wordt belast. De regeling van het onderwijs geschiedt door de directeur, in overleg met de leraren. In geval van geschil beslist de Oommissie van Toezicht. Artikel 10. Burgemeester en Wethouders wigzen, na ingewonnen advies van de Commissie van Toezicht, voor het begin van ieder cur susjaar een der leraren aan, cm de directeur bij afwezigheid of verhindering te vervangen. Artikel 1 l Aan de leraren worden in de regel niet meer dan 8 weke lijkse lesuren opgedragen. Artikel 1 2. Het aan de directeur en de leraren op verzoek te verlenen ontslag gaat, behoudens bijzondere omstandigheden, niet eer der in aan twee maanden na de dag, waarop het verzoek om ont slag is ingekomen. Artikel 13» Bij ontstentenis of verhindering van een der leraren wordt zoveel mogelijk door de overige leraren, volgens aanwijzing van de directeur, in de waarnoming der lessen voorzien. Mocht deze voorziening langer dan één week duren, dan ge schiedt de voortzetting daarvan niet dan onder goedkeuring der Commissie van Toezicht. Kan op derwijze, in de beide vorige alinea's bepaald, niet behoorlijk in het onderwijs worden voorzien, dan kan de Ge meenteraad op de wijze, als geregeld in artikel 29 der wet op het Middelbaar Onderwijs, in overleg met de Commissie van Toezicht en de directeur, de waarneming van de lessen tijde lijk aan iemand buiten de leraren opdragen. In spoedeisende "gevallen" Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE NO. 125. gevallen kan deze opdracht door de directeur, in overleg met Burgemeester en Wethoudersgeschieden, onder nadere goedkeu ring van de Gemeenteraad. Artikel 1 4 De directeur en het verdere onderwijzend personeel moeten voor een verlof tot afwezigheid van langer dan twee dagen boestemming van Burgemeester en Wethouders vragen. Voor een verlof, als in het vorige lid bedoeld, van twee dagen of minder, wordt voor de directeur de toestemming van de Wethouder van Onderwijs en voor de leraren die van de di recteur vereist. Artikel 15 De bezoldiging van de directeur, de leraren en het bedie nend personeel wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen, vervat in de leidraad voor de bezoldiging van directeuren van en onderwijzend en bedienend personeel aan van Rijkswege gesubsidieerde inrichtingen van handelsonderwijs. Artike1 16. Het vaststellen van de bezoldiging voor het in deze ver ordening genoemde personeel, het bepalen van de dag, waarop hun benoeming ingaat en de verhoging van jaarwedden, geschie den door Burgemeester en'Wethouders Dit college is bevoegd, behoudens beroep van de betrokkene op de Gemeenteraad, een verhoging wegens diensttijd niet toe te kennen, hetzij ambtshalve, na ingewonnen advies van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, hetzij op voorstel van genoemde commissie. Deze hoort in beide geval len de betrokkene en, waar het een leraar geldt, de directeur. Artikel 1 7 Bij afwezigheid jegens ziekbe of ongeval wordt aan een tijdelijke, voor één cursusjaar benoemde leraar de bezoldi ging slechts uitgekeerd tot het einde van het cursusjaar, waarvoor hij is aangesteld. De overige tijdelijke leraren ontvangen bij afwezigheid wegens ziekte of anderszins geen bezoldiging. Artikel 1 8. De directeur en de leraren mogen geen privaatlessen geven aan leerlingen der school, tenzij, in bijzondere gevallen, met toestemming van de Commissie van Toezicht. Met privaat-onderwijs wordt gelijk gesteld hot werken van leerlingen onder toezicht en ten huize van de directeur of leraren, bij wie zij niet inwonen. Artikel 19. De directeur maakt, in overleg met de leraren, jaarlijks het programma en de lesrooster voor de volgende cursus en doet deze vóór 1 Juli aan Burgemeester en Wethouders toekomen. Deze stellen, de Commissie van Toezicht en de Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs gehoord, het programma en de lesrooster vast. Artikel 20. Als leerling worden toegelaten: I. wat betreft het eerste leerjaar: a. zij, die een bewijs kunnen overleggen, dat zij met vrucht acht klassen van een school voor gewoon lager onderwijs hebben doorlopen; »b.»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 485