Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLiGB NO.125. b. zij, die zijn toegelaten tot de eerste klas van een school voor uitgebreid lager onderwijs» II. wat betreft het tweede en derde leerjaar:' zij, die respectievelijk tot de 2e en 3e"klas van een school voor uitgebreid lager onderwijs zijn toegelaten* III. wat betreft het vierde leerjaar: zij, die in het bezit zijn van een diploma van een school voor uitgebreid lager onderwijs of een bewijs kunnen over leggen, dat zij drie klassen van een H.B.S., een Middel bare School en H.B.S. voor Meisjes of een Gymnasium met vrucht hebben doorlopen. Als leerling tot de Middelbare Handelsavondschool kunnen voorts worden toegelaten zij, die op grond van over te leg gen getuigschriften, ter beoordeling van de directeur, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethoudersde "ommissie van Toezicht gehoord, of krachtens een toelatingsexamen geacht kunnen worden het onderwijs in het leerjaar, waarvoor toela ting wordt gevraagd, te kunnen volgen. Artikel 21 Tijd en plaats voor de toelatingsexamens en de inschrij ving van leerlingen worden door Burgemeester en Wethouders in overleg met de directeur, vastgesteld en tijdig in een of meer plaatselijke dagbladen bekend gemaakt.'' Artikel 22. Inde loop van het cursusjaar worden leerlingen slechts in buitengewone gevallen, ter beoordeling van de directeur, de Commissie van Toezicht gehoord en onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouderstoegelaten, mits uit over te leg gen getuigschriften of uit een af te leggen examen blijkt, dat de leerling de nodige bekwaamheid bezit, om de lessen te volgen in het leerjaar, waarvoor toelating gewenst wordt. Artikel 23 De toelatingsexamens worden afgenomen door de directeur en de leraren.Omtrent de toelating wordt, na hoofdelijke stemming "/an directeur en leraren, bij meerderheid van stem men beslist. Bij staking van stemmen beslist de directeur. Artikel 24. Bij de toelating worden door de directeur in een daartoe bestemd register ingevuld de namen en voornamen der leerlin gen, de dag van geboorte, de dag der intrede op de school en de namen en woonplaats dergenen, die hen op school zenden. Bij het verlaten der school wordt de dag daarvan in het register aangetekend. Artikel 25 Jaarlijks wordt in een vergadering van directeur en lera ren voor het einde van de cursus bepaald, welke leerlingen tot een hogere klasse bevorderd kunnen worden. De regeling^dier bevordering geschiedt telken jare door de directeur, in overleg met de Commissie van Toezicht. Zij, die niet aan de vereisten voor bevordering voldoen, kunnen in de volgende cursus het onderwijs in dezelfde klasse nog eenmaal bijwonen; zij, wier vorderingen aan het einde daarvan weer onvoldoende zijn bevonden, worden niet meer op de school toegelaten, tenzij in bijzondere gevallen, ter be oordeling van Burgemeester en Wethouders. "Artikel 26" Milage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.125- Artikel 26. Zij, die in het bezit zijn van het dioloma van de 5-jarige cursus kunnen, bij voldoende deelneming, ter beoordeling van Burgemeester en 'Wethouders, worden toegelaten tot de vervolg cursussen, als bedoeld in artikel 1 Artikel 27. De directeur zendt jaarlijks voor 1 februari een verslag van de school over het afgelopen jaar aan Burgemeester en Wethouders. Hij zendt een afschrift van dit verslag aan de Commissie van Toezicht en aan de met het toezicht op deze school belaste Inspecteur. Artikel 28, De directeur zorgt voor de stipte naleving van alle wetten, besluiten en verordeningen, op deze school betrekkelijk. Artikel 29. Leerlingen kunnen in het belang van de orde door de direc teur tijdelijk, maar voor niet langerdan drie dagen, van de school worden verwijderd. Hiervan wordt terstond kennis gege ven aan de Wethouder van Onderwijs. Wegzending voor langere tijd of voor altijd geschiedt op advies van de Commissie van Toezicht en na bekomen machtiging van Burgemeester en Wethouders. Van elke wegzending wordt terstond, met opgave van redenen, kennis gegeven aan de ouders of voogden der betrokken leer lingen. Artikel 30» Burgemeester en Wethouders stellen, in overleg met de Com missie van Toezicht en het onderwijzend personeel, een huis houdelijk reglement voor de school vast. Artikel 3J|' Waar in deze verordening wordt gesproken van "directeur" wordt daaronder ook verstaan "directrice" en waar daarin sprake is van "leraren" worden zowel mannelijke als vrouwe lijke leraren bedoeld. Overgangsbepaling Artikel 32 Tot de 4e klas van de Middelbare Handelsavondschool kunnen eveneens worden toegelaten zij, die in het bezit zijn van het diploma van de voormalige Lagere Avondhandelsschool, terwijl bezitters van het diploma van de voormalige Middelbare Avond- handelsschool, bij voldoende deelneming, ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders, kunnen worden toegelaten tot de vervolgcursussen, als bedoeld in artikel 1 Artikel 33» Deze verordening treedt in werking op 16 September 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 486