Bi]laSe "co"t; verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE NO. 126. BIJLAGE NO. 126. Aan de Gemeenteraad. Op de gemeentebegroting voor het jaar 1 950 is onder volgnummer 443A een bedrag uitgetrokken wegens kosten van de cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan kleuterscholen. Ten aanzien van vorenbedoelde opleiding moge te Uwer in lichting het volgende worden gememoreerd. In 1889 werd door het Departement Leeuwarden van de Maat schappij tot Nut van het Algemeen opgericht een cursus tot opleiding van bewaarschoolhouderessen, welke cursus tot 1 Ju li 1923 uit de gemeentekas is gesubsidieerd. Op laatstgenoem de datum werd de cursus opgeheven, daar vorenvermelde Maat schappij de financiële kracht miste de cursus nog langer in stand te houden. In zijn vergadering van 19 Augustus 1 924 be sloot de toenmalige Gemeenteraad echter over te gaan tot op richting van een gemeentelijke cursus tot opleiding van be waarschoolonderwijzeressen. Met ingang van 1 September 1938 moesten evenwel de lessen worden gestaakt, aangezien niet de benodigde gelden aanwezig waren om de cursus te kunnen finan cieren, daar Gedeputeerde Staten bezwaar maakten tegen goed keuring van de hiervoor op de gemeentebegroting geplaatste be dragen. Het toen aan de cursus verbonden personeel besloot het onderwijs voort te zetten en over te gaan tot oprichting van een particuliere cursus. De groeiende belangstelling voor het kleuteronderwijs en de daarmede verband houdende behoefte aan goed opgeleid personeel was evenwel voor Uw Raad aanleiding het besluit te nemen tot het opnieuw beschikbaar stellen van gelden voor de cursus tot opleiding van kleuteronderwijzeres sen. Uit administratief oogpunt komt het ons het meest wenselijk voor, dat de cursus met ingang van het nieuwe leerjaar door de ge meente wordt overgenomen. Voor 1938 werd alleen opgeleid voor de akte A (akte voor onderwijzeres bij het kleuteronderwijs). Daar echter aan de particuliere cursus eveneens een opleiding voor de akte B (akte voor hoofdonderwijzeres) is verbonden, zijn eveneens gel den voor deze opleiding in de gemeentebegroting verwerkt. In verband met het vorenstaande dient de nog bestaande ver ordening tot regeling van de gemeentelijke cursus voor oplei ding van bewaarschoolonderwijzeressen te Leeuwarden thans te worden herzien. Wij hebben echter gemeend, ter vervanging van deze bestaande, een geheel nieuwe verordening te moeten ont werpen. Wij geven U derhalve thans in overweging te besluiten: I» het op 1 September 193& aan de gemeentelijke cursus voor opleiding van bewaarschoolonderwijzeressen gestaakte onderwijs met ingang van 1 September 1 950 weer te doen hervatten; II. tot vaststelling van de hierbij in ontwerp gevoegde ver ordening. Leeuwarden, 13 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1-Secretaris Verzonden 15 Juli 1950. "ONTWERP"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 487