1 1 Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van-Leeuwarden, 1950- BIJLAGE ITO. 126. ONTWERP. TERORDENING op de gemeentelijke cursus tot opleiding van kleuteronderwijzeressen Artikel 1 De gemeentelijke cursus tot opleiding van kleuteronder wijzeressen bestaat uit twee afdelingen, te weten: a. een 3-jarige cursus, opleidend voor de akte van onder wijzeres aan een kleuterschool (akte A); b. een 2-jarige cursus, opleidend voor de akte van hoofdon derwijzeres aan een kleuterschool (akte B). Artikel 2. Aan de 3-jarige cursus (opleiding voor de akte A) wordt onderwijs gegeven in de volgende vakken: a. opvoedkunde (didactiek en methodiek daaronder begrepen) en zielkunde; b. lezen e.n declamatie; c. Nederlandse taal; d. spreken (hieronder te verstaan methodisch spreekonder- wijs e. aardrijkskunde; f. geschiedenis; g. kennis der natuur; h. gezondheidsleer; i. muziek; j. tekenen. Aan de 2-jarige cursus (opleiding voor de akte B) worden onderwezen de vakken hiervoren genoemd onder a, b, c, i en j, alsmede biologie, hygiëne en Nederlandse letterkunde. Bovendien kunnen, zowel aan de 3-jarige, als aan de 2-jarige cursus, op voorstel van de directeur, door Burge meester en Wethouders een of meer van de volgende vakken worden toegevoegd: krans Duits Engels handenarbeid; rekenen; Eries lichamelijke opvoeding. Artikel 3. Het toezicht op de cursus is opgedragen aan Burgemeester en Wethouders, die zich hierbij laten voorlichten door de Schoolopziener van het kleuteronderwijs. Artikel 4. Het cursusjaar vangt aan op de dag, volgende op die, waar op de zomervacantie is geëindigd. Artikel 5 De vacantiën zijn gelijk aan die voor de gemeentelijke scholen voor uitgebreid lager onderwijs. In bijzondere gevallen kan de directeur, onder goedkeuring van de Wethouder van Onderwijs, voor één schooltijd of een deel daarvan vacantie geven. "Artikel 6"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 488