Bijlage tot het verslag, der handelingen van de gemeenteraad van'Leeuwarden, 1950. BIJLAGE 10.126. Zij, die in het bezit zijn van een diploma van een school voor uitgebreid lager onderwijs, die een bewijs kunnen over leggen, waaruit blijkt, dat zij met vrucht 3 klassen van een H.B.S., een Middelbare School voor Meisjes of oen Gymnasium hebben doorlopen, of die, blijkens over te leggen getuig schriften, naar het oordeel.van Burgemeester en Wethouders de directeur gehoord, eenzelfde mate van ontwikkeling hebben genoten, kunnen zonder examen tot het 2e leerjaar werd erf toe gelaten. Toelating tot het tweede en derde leerjaar kan eveneens ge schieden na het met gunstig gevolg afleggen van een examen. Bij toelating tot de derde klas is echter tevens een aan tal praktijkuren, ter beoordeling van de directeur, vereist. Artikel 21 Voor toelating tot de 2-jarige cursus (opleiding voor de akte B) is het bezit van de akte A vereist. Tot de 2e klas van deze cursus kunnen ook leerlingen wor den toegelaten, wier kennis en praktische ontwikkeling,blij kens een in te stellen onderzoek, voldoende is om het onder wijs met vrucht te kunnen volgen. Artikel 22. In de loop van het cursusjaar kunnen leerlingen slechts in buitengewone gevallen, met goedvinden van Burgemeester en /Wethouders, tot de cursus werden toegelaten, mits aan de in deze verordening gestelde eisen van toelating wordt voldaan. Artikel 23. Alvorens tot de cursus te kunnen worden toegelaten, moe ten de .Leerlingen een_geneeskundige verklaring overleggen, waaruit blijkt, dat zij voor de vervulling van de betrekking van kleuteronderwijze.res lichamelijk geschikt zijn en dus ook niet lijdende zijn aan tuberculose. Artikel 24. Tijd en plaats voor dé toelatingsexamens en de inschrij ving van leerlingen worden door Burgemeester en Wethouders, in overleg met de directeur, vastgesteld en tijdig in een of meer plaatselijke dagbladen bekend gemaakt. Artikel 25. De toelatingsexamens worden afgenomen, "'oor de directeur en de leraren. Omtrent de toelating wordt na hoofdelijke stem ming van directeur en leraren bij meerderheid van stemmen be slist. Bij staking van stemmen beslrst de directeur. Artikel 26. Bij de toelating worden door de directeur in een daartoe bestemd register ingevuld de namen en voornamen, der leerlin gen, de dag van geboorte, de dag der intrede op de school en de namen en woonplaats dergenen, die hen op school zenden. Bij het verlaten der school wordt de dag daarvan in het register aangetekend. Artikel 27. De praktische vorming kunnen de leerlingen ontvangen aan de gemeentelijke kleuterscholen of aan gelijksoortige scho len in andere gemeenten, met dien verstande, dat zij in elk geval een door de directeur te bepalen aantal uren onder des kundige leiding aan kleuterscholen in de gemeente Leeuwarden werkzaam moeten zijn. "Artikel 28" TU-iiage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.126. Artikel 28. jaarlijks wordt in een vergadering van directeur en lera ren, vóór het einde van de cursus, bepaald, welke leerlingen tot een hogere klasse bevorderd kunnen worden. Zij, die niet aan de vereisten voor bevordering voldoen, bunnen in de volgende cursus het onderwijs in dezelfde klasse nog eenmaal bijwonen; zij, die aan het einde daarvan weer on voldoende zijn bevonden, worden niet weer op de cursus toege laten, tenzij in bijzondere gevallen, ter beoordeling van Burgemeester er. Wethouders. Artikel 29. In iedere klasse worden ten hoogste 24 leerlingen toegela ten. Burgemeester en Vfethouders kunnen, bij een voldoend aantal leerlingen,tot splitsing van klassen overgaan. Artikel 30. Do directeur zendt jaarlijks vóór 1 Februari oen verslag van de school aan Burgemeester en Wethouders. Hij zendt een afschrift aan de Schoolopziener bij het Kleuteronderwijs Artikel 31 leerlingen kunnen, in het belang van de orde? door de di recteur tijdelijk, maar voor niet langer dan drio dagen, van de school worden verwijderd. Hiervan wordt terstond kennis gegeven aan de Wethouder van Onderwijs. Wegzending voor langere tijd of voor altijd geschiedt na bekomen machtiging van Burgemeester en Wethouders. Van elke wegzending wordt terstond, met opgave van redenen, kennis gegeven aan de ouders of voogden der betrokken leer lingen. Artikel 32. Burgemeester en Wethouders stellen, in overleg met het on derwijzend personeel, een huishoudelijk reglement voor de cur- sub vast. Artikel 33» Waar in deze verordening wordt gesproken van "directeur", wordt daaronder ook "directrice" verstaan en waar daarin sprake is van "leraren", worden zowel mannelijke als vrouwe lijke leraren bedoeld. Artikel 34-. Dezo verordening treedt in werking op de dag van haar af kondiging Op dat tijdstip vervalt do "Verordening tot regeling van de gemeentelijke cursus voer opleiding van bewaarschoolonder wijzeressen te Leeuwarden" (gemeentebladen 1924, no. 18, 1926, no. 20, 1930? no. 4, 1934, no. 26 en 193ó, no. 20) en het "Reglement voor de gemeentelijke cursus voor opleiding van bewaarschoolondsrwijzeressen te Leeuwarden" (gemeenteblad 1926, no. 19 en 193A. no. 27)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 490