Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.127. BIJLAGE NO. 127. Aan de Gemeenteraad. Van de eigenaren van het perceel Wirdumerdijk no.9 ontvingen wij de verklaring, dat zij genegen zijn de grond van de voor dit perceel gelegen stoep kosteloos aan de ge meente in eigendom over te dragen. Aangezien het bezit van deze strook grond voor de gemeente van belang is te achten, geven wij Uw Vergadering in overweging te besluiten: kosteloos in eigendom over te nemen van Mr. A.R. ANDRINGA, te s-Gravenhage en Mevrouw G.E. BOLLEMAN-ANDRINGA, te Drachten, de grond van de voor het perceel Wirdumerdijk no. 9, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie B, no. 2364, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor reke ning der gemeente Leeuwarden; 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomen de materiaal desverlangd het eigendom van de ver kopers en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hen aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd 3. wanneer ten gevolge van de trottoiraanleg werkzaamheden aan de gevel van bovenvermeld gebouw nodig zijn, ge schieden deze door en voor rekening der gemeente en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burgemeester en Wethouders nodig geachte, voorwaarden. Leeuwarden, 14 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER KEULENBurgemeester. M.D. DE JONG 1.-Secretaris Verzonden 15 Juli 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 491