f Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950» BIJLAGE 110.128. BIJLAGE WO. 128. Aan de Gemeenteraad. Het Bestuur van de Woningstichting "Patrimonium'' hier ter stede heeft het plan opgevat uit het bouwvolume 195° 24 eengezinswoningen te bouwen aan de Boomgaardstraat. Voorts ligt het in het voornemen van genoemd bestuur om in de loop van dit jaar nog plannen uit te werken voor de bouw van 3 x 31 etagewoningen aan de oostzijde van de Boomgaardstraat. Het bestuur van voornoemde woningstichting heeft thans, onder overlegging van de bouwplannen, die bij de stukken tier inzage zijn gelegd, zioh tot ons College gewend met het ver zoek ingevolge de Woningwet het voor de te stichten 24 een gezinswoningen benodigde bouw- en grondvoorschot uit de ge meentekas te mogen ontvangen en voorts medewerking te verle nen voor uitvoering van de bouwplannen. Met de ingediende bouwplannen kunnen wij ons wel vereni gen. Waar ons oordeel bestaat dan ook tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaar. De voor de te stichten woningen benodigde bouwgrond is grotendeels eigendom van de gemeente. Van particulieren zal ongeveer 125 m2 grond moeten worden aangekocht. De kostprijs hiervan wordt op ongeveer f. 1,85 per m2 gesteld. Zodra deze grond door de gemeente in eigendom zal zijn verkregen, ware het gehele grondcomplex aan de woningstichting in eigendom over te dragen. Waar globale raming zal de prijs van de bouwrijpe grond f. 2000,- per woning bedragen of rond f. 14,- per m2. In hoeverre het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting deze prijs acceptabel acht, valt thans nog niet te zeggen. Het is dan ook wel mogelijk, dat een gedeelte van de grond- kosten ten laste van de algemene dienst zal moeten worden gedekt, aangezien de aan de woningstichting in rekening te stellen grondprijs gelimiteerd is tot het bedrag, dat het Ministerie van Y/ederopbouw en Volkshuisvesting voor de bere kening van de jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort calculeert De bouwkosten der te stichten woningen worden geraamd op: 2 woningen met een inhoud van 245 m2 f. 14.8OO,- 4 woningen met een inhoud van 302 m2 36.240,- 18 woningen met een inhoud van 251 m2 i36.44.O_, - archite cte nhonorarium kosten van toezicht renteverlies tijdens de bouw assurantie onvoorzien kosten van ri jks toe zicht f. 187.480,- 6.500,- 3.000,- 1.875,- 1 87- 600,- iS 1 97, - f. 196.839,-. De huurprijs van de woningen zal ongeveer f. 5,85 per week bedragen, exclusief de kosten van waterleiding. Voor de berekening van deze huur mogen wij U verwijzen naar het bij de stukken ter inzage gelegde formulier voor aanvraag om toekenning van steun uit 's Rijks kas ten behoeve van de te stichten woningen. "Waar"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 492