Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.128. Naar een bouwvoorschot van f. 196.839,-, een grondvoor schot van f. 48.000,- en een huur van f. 5,85 per week is de Rijksbijdrage in het exploitatietekort te stellen op rond annuïteit bouwvoorschot f. 196.839,- x 4,656 f. 9.165 annuïteit grondvoorschot f. 48.000,- x 4,233 2'o?7'- onderhoud 24 x f. 51?- 1.224'- belastingen 24 x f40,- '960'- assurantie 0,5 °/oo van de stichtingskosten qq\ algemene onkosten 24 x f. 9,- 216'- huurderving 2 van de jaarhuur 146^- f. 13.836,- huuropbrengst 52 1/7 x 24 x f. 5,85 7.320,- f. 6.516,- of per woning f. 271,50. Onder mededeling, dat de Financiële Commissie en de Com missie voor Openbare Werken zich hiermede kunnen verenigen, stellen wij U voor, ten behoeve van het stichten van een complex van 24 woningwetwoningen aan de Boomgaardstraat, aan de woningstichting "Patrimonium" a. in eigendom over te dragen een perceel grond, groot 3470 m2waarvan nog aan te kopen van particulieren~125 m2 (op de hierbij behorende kaart met blauw omlijnd), tegen een nader te bepalen prijs b. voorschotten te verlenen voor het stichten der woningen, voorshands uit kasgeld te financieren, tot een voorlopig bedrag van f. 1 97.000,- voor de bouw en f. 48.000,- voor de grond, een en ander onder voorwaarden, zoals in het hier bijgaande ontwerp-be sluit vermeld c. ons College te machtigen het nodige te verrichten ter bekoming van steun uit 's Rijks kas in het te verwachten exploitatietekort der te stichten woningen; d. de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1950 te wijzi gen overeenkomstig het ter inzage gelegde ontwerp. Leeuwarden, 15 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER Ï/EUIEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris O: 7 7ERF' Verzonden 15 Juli 1950. ai ilage tot her verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE NO. 128. ontwerp. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan de woningstichting "Patrimonium", alhier, ten behoeve van de bouw van 24 eengezinswoningen aan de Boomgaardstraat, grond in eigendom over te dragen en bouw- en grondvoorschotten te verlenen; Overwegende, dat de woningstichting "Patrimonium" uit sluitend werkzaam is en als zodanig toegelaten in het belang van de Volkshuisvesting; dat uit'de overgelegde stukken blijkt, dat de bouwkos ten der woningen rond f. 197.000,- zullen bedragen en dat de waarde van de benodigde bouwgrond op rond f. 48.000,- is te stellen dat bij de uitvoering van het voorgenomen bouwplan het belang der volkshuisvesting wordt bevorderd; Gelet op de bepalingen van de Woningwet en op die van het Woningbesluit BESLUI T: A. onder voorbehoud, dat ten behoeve van de bouw van 24 een gezinswoningen aan de Boomgaardstraat door de woningstich ting "Patrimonium" de benodigde steun uit !s Rijks kas zal worden verkregen, aan voornoemde stichting; 1bouw- en grondvoorschotten te verlenen tot een bedrag van respectievelijk f. 197*660,- en f48.000,- of zo veel meer of minder als voor de uitvoering van de bouw plannen nodig zal blijken te zijn en deze te verstrekken al naar mate naar het oordeel van Burgemeester en Wet houders daaraan behoefte bestaat; 2. een jaarlijkse bijdrage toe te kennen in het exploitatie tekort van de te stichten woningen tot een bedrag, gelijk aan de Rijksbijdrage, die de gemeenbe ter zake zai ont vangen; een en ander onder de volgende voorwaarden: a. zodra de voorschotten tot de juiste bedragen kunnen worden vastgesteld, zullen nadere regelen worden ge steld omtrent de aflossing der voorschotten en de be betalen rente; b. bij faillissement of bij opheffing van de stichting, alsmede indien de voorwaarde'.:, waaronder de voorschot ten zi;jn verleend, niet worden nageleefd, worden de voorschotten terstond opvorderbaarin welk geval de bijdragen, tot welker betaling de gemeente zich nog in de toekomst verbonden heeft, niet meer zullen zijn verschuldigd 5 de voorschotten kunnen mede terstond opvorderbaar worden verklaard, indien door het Be stuur van de woningstichting de bepalingen der plaat selijke verordeningen ter zake van de bouw, waartoe de voorschotten strekken, niet worden nage.leefd; c. bij vervreemding of bezwaring van onroerende goederen der stichting zonder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders of, ingeval van hoger beroep, zonder die van Gedeputeerde Staten, zal het bestuur aan de ge meente verbeuren een som van f. 5*600,-, waarvoor de leden van het bestuur hoofdelijk ieder voor het ge heel aansprakelijk zullen zijn, onverminderd het recht der gemeente om, zo daartoe termen zijn, in plaats van geldboete schadevergoeding te eisen en om de vervreemding of bezwaring niet als geldig te er kennen; »d.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 493