Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden1 950. BIJLAGE NO.128. d. de gemeente zal, zolang de voorschotten niet geheel zijn afgelost, met goedkeuring van Gedeputeerde Sta ten, of, bij weigering, met Koninklijke goedkeuring, het recht hebben alle bezittingen, met de voorschot ten verkregen, met de daarop rustende lasten en ver plichtingen en alle schulden der stichting, voor zo ver die ten behoeve van die bezittingen zijn gemaakt gezamenlijk over te nemen tegen oetaling van een be-' drag, door Gedeputeerde Staten goedgekeurd, of bij weigering, door de Koningin vast te steller, met dien verstande, dat boven het voor de verwerving of in standhouding van die bezittingen aangewende deel van het eigen vermogen van de stichting slechts een bil lijke vergoeding voor noodzakelijke, niet met de ei gendomsovergang verband houdende, kosten wordt uitge- keerd; e. in de ter uitvoering van dit besluit op te maken akte zal de voorwaarde worden opgenomen, dat de stichting zich verbindt aan de gemeente tot het bedrag van de voorschotten met rente, op kosten der stichting een eerste hypotheek te verlenen op de onroerende goede ren, welke de stichting bezit of in de toekomst in eigendom zal verkrijgen; f. door de stichting wordt aan de gemeente terugbetaald het door haar aan het Rijk verschuldigde voor kosten van toezicht ad 0,1$ van de hiervoor vermelde voor schotten; g. de stichting zal zorg dragen, dat personen, die de hun in eigendom toebehorende woning vrijwillig hebben verkocht of verhuurd, eerst in de laatste plaats voor een van de in dit besluit bedoelde woningen in aan merking komen en dan alleen,indien zij een huur beta len, die de kostprijs der woningen dekt; h. de gemeente zal het recht hebben op een bepaald aan tal van de in dit besluit bedoelde woningen voor huur door personen,door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen, zulks in verband met het heersende woningte kort i. bij de uitvoering van de plannen, waarvoor de voor schotten worden verleend, mogen bestuursleden der stichting niet middellijk of onmiddellijk zijn betrok ken of voordeel genieten als aannemer, onderaannemer, uitvoerder, arbeider of architect en voorts onder de voorwaarden, die Burgemeester en Wet houders geraden zullen voorkomen; B. Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het aanbrengen van minder belangrijke wijzigingen in dit besluit, welke noodzakelijk mochten blijken, ter voldoening aan door het Rijk gestelde voorwaarden; C. aan de woningstichting "Patrimonium", na verkrijging van de Rijkssteun in de bovenbedoelde woningbouw, in eigendom over te dragen een aan de Boomgaardstraat gelegen bouwterrein, groot t 3470 m2, waarvan, nog aan te kopen van particulieren 125 m2, tegen een prijs, die het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting bij de vaststelling van de Rijksbijdra ge in het exploitatietekort der te stichten woningen zal aannemen Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE EO. 129. bijlage wo. 129. Aan de Gemeenteraad. Bij Uw besluit van 3 Augustus 1949 werd besloten te bepalen, dat een herziening van het plan van uitbreiding, geldende voor het bij de grenswijziging op 1 Januari 1944 aan deze gemeente overgegane gebied van de gemeente Leeu- warderadeel, wordt voorbereid. Aangezien deze herziening nog niet is gereedgekomen en het nog steeds gewenst is,cm in afwachting daarvan, een daarmee strijdige bebouwing te kunnen voorkomen, geven wij U in overweging opnieuw een dergelijk, krachtens artikel 36, vierde lid, van de Woningwet gedurende een jaar van kracht blijvend besluit vast te stellen. Leeuwarden, 31 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, M.H. GEERTS, 1.-Burgemeester M.D. DE JONG 1.-Secretaris fi Verzonden 5 Augustus 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 494