Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE WO. 130. ONTWERP I. IE RAAI IER GEMEENTE LEEUWARIEN BESLUIT 1. in te trekken het besluit van de Burgemeester der gemeente Leeuwarden, waarnemende de taak van de Gemeenteraad, d.d. 9 October 1941 (Gemeenteblad 1941? no. 19) 2. vast te stellen de navolgende verordening VER0R1ENING, houdende wijziging van het Algemeen Ambtenaren reglement (Gemeenteblad 1939 no. 27, 1940 no. 5, 1941 no. 12 en 1949 no. 14). Enig artikel. Artikel 120 van bovengenoemde verordening vervalt. Leeuwarden, Ie Raad voornoemd Voorzitter. S ecretaris Toelichting. Artikel 120 van het Algemeen Ambtenarenreglement vormde een overgangsbepaling, waarbij de bepalingen uit het vorige ambte narenreglement, betreffende het scheidsgerecht, werden gehand haafd. Ie indertijd gerezen vraag, of het scheidsgerecht be hoorde te herleven, werd sedertdien ontkennend beantwoord, zodat tot intrekking van het bovengenoemde artikel werd over gegaan. Aangezien er geen aanleiding bestaat om weder tot de instelling van een scheidsgerecht over te gaan, dient het besluit van 9 October 1941 tot vervallenverklaring van artikel 120 te worden gehandhaafd en derhalve opnieuw te worden vast gesteld.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 496