f "•li l 1811 Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950= BIJLAGE NO. 130. ONTWERP II. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN BESLUIT i 1. in te trekken het besluit van de Burgemeester der gemeente Leeuwarden, waarnemende de taak van de Gemeenteraad, d.d. 24 December 1942, tot vaststelling van een Arbeidsovereen komstenverordening 2. vast te stellen de navolgende verordening; VERORDENING tot vaststelling van bepalingen, betreffende indienst neming door de gemeente van perso neel op arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1. 1. Voor de toepassing dezer verordening wordt verstaan onder; "hoofd van dienst": de door het gemeentebestuur als zodanig aangewezen autoriteit; "werknemer": hij, die overeenkomstig de bepalingen van deze ver ordening op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is genomen. 2. Waar deze verordening bevoegdheid verleent tot vaststel ling van nadere regelen,geschiedt dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 169 der Gemeentewet. HOOFDSTUK II. Gevallen, waarin bij de gemeente personeel op arbeidsovereen komst naar burgerlijk recht werkzaam kan zijn. Artikel 2. 1. Op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht kan werkzaam zijn: a. personeel voor de uitvoering van een bepaald werk of voor werkzaamheden van aflopende aard b. personeel ter vervanging van tijdelijk afwezig personeel; c. personeel, noodzakelijk voor de aanpassing van een dienst of bedrijf aan de schommelingen in de hoeveelheid te verrichten werk; d. personeel voor nieuw ingestelde betrekkingen, indien de bete kenis van die betrekkingen nog niet voldoende vaststaat om daarvoor de juiste plaats in de formatie van de dienst te kunnen aangeven; e. personeel beneden de leeftijd van 21 jaren en van personeel in opleiding f. personeel met gedeeltelijke dag-, week- of jaartaken; g. personeel, belast met waak- of huishoudelijke diensten of met het schoonhouden van gebouwen, enz. h. personeel, dat niet voldoet aan de eisen, welke voor de aan stelling in ambtelijk verband zijn gesteld; i. personeel,in dienst genomen nadat een wijziging van de taak van de betrokken dienst is voorgenomen; j. personeelop proef voor niet langer dan één jaar, desnoods met nog eén jaar te verlengen. Ill "2"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 497