Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraau van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE N0.130. 2. Omtrent de toepassing van het bepaalde in het eerste lid kunnen nadere regelen worden vastgesteld. 3- Indienstneming op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht vindt niet plaatsindien de aard der betrekking geacht moe" worden een privaatrechtelijk dienstverband uit te sluiten ten- zij naar het oordeel van Burg. en Weth. het dienstbelang'anders vereist. HOOFDSTUK III. Voorwaarden, waaronder door de gemeente indienstneming op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht plaats heeft. Par. 1. Algemene bepalingen. Artikel 3 Indienstneming op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht geschiedt met inachtneming van de bepalingen van dit hoofdstuk. Artike1 4 De bepalingen van dit hoofdstuk vinden slechts toepassing, voor zover niet bij of krachtens een wet anders is of wordt bepaald of voor zover niet een andere gemeentelijke regeling om bijzondere redenen haar toepasselijkheid uitsluit. Artikel 5» Voor de toepassing van de in dit Hoofdstuk aangehaalde artikelen van het Burgerlijk Wetboek "wordt onder "werkgever" verstaan: het gezag, bevoegd tot indienstneming van de werk nemer en onder "arbeider"de werknemer. Par. 2. Van de indienstneming. Artikel 6. De indienstneming van personeel op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht geschiedt, tenzij bij of kaachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald, door of vanwege Burgemeester en Wethouders. Artikel 7. 1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan. Zij wordt in tweevoud opgemaakt en door beide partijen-onder tekend. 2. De arbeidsovereenkomst houdt o.m. in: a. welk geval, genoemd in artikel 2, eerste lid, tot indienst neming op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aanlei ding heeft gegeven; b. naar welke onderscheiding, genoemd in artikel 11, eerste lid, het loon van de werknemer wordt bepaald. 3. Het bepaalde in artikel I637y van het Burgerlijk Wet boek is van toepassing. Artikel 8. 1* De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan: a. voor een bepaalde tijd; b, voor onbepaalde tijd. 2. Omtrent de toepassing van het bepaalde in het eerste lid kunnen nadere regelen worden vastgesteld Artikel 9. Ten aanzien van gehuwde vrouwen en minderjarigen, met - wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht wordt ge sleten, zijn de artikelen 1637f, I637g en 1637h van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. "Art. 10" Bi11age verslag der handelingen van de- gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 130. Artikel 10. Artikel 14 van het Algemeen Ambtenarenreglement vindt overeenkomstige toepassing,met dien verstande, dat in die bepaling in de plaats van artikel 125 treedt artikel 134 der Ambtenarenwet '1929- Echter kan ten aanzien van. werkne mers, wier loon is beparld overeenkomstig artikel 11, eerste lid, sub a of d, worden volstaan met nederlegging ter inzage,op een voor hen gemakkelijk toegankelijke plaats, van deze verordening en de ter uitvoering daarvan getroffen regelingen. Par. 3« Van het loon. Artikel 11. 1. Het loon van de werknemer wordt bij de arbeidsovereen komst bepaald: a. volgens de loonregeling, neergelegd in de collectieve arbeidsovereenkomstgeldende voor overeenkomstig perso neel in het particulier bedrijf; b. volgens de loonregeling, geldende voor overeenkomstig per soneel in ambtelijke dienst; c. op een bedrag, gelijk aan of boven het minimum van de loon schaal van Overeenkomstig personeel in ambtelijke dienst, welk bedrag, ook na eventuele verhogingen, het maximum der desbetreffende loonschaal niet mag overschrijden; d. volgens de loonregeling, plaatselijk geldend voor de groep, waarvan de werknemer deel uitmaakt; e. op een bedrag, voor elk geval of voor elke te verrichten dienst afzonderlijk vast te stellen. 2. Burg. en Weth. bepalen volgens welke van de in het vorige lid onder.a tot en met e bedoelde regelingen de loon- bepaling zal plaats hebben. Te. dien aanzien kunnen nadere regelen worden vastgesteld, waarbij de in de vorige zinsnede bedoelde bevoegdheid kan worden overgedragen. 3. Ten aanzien van aan de werknemer opgedragen werk buiten de vastgestelde werktijden of buiten de bij dienstrooster vastgestelde diensturen vindt het bepaalde in artikel 18 van het Algemeen Ambtenarenreglement overeenkomstige toepassing, tenzij voor de werknemer het loon is bepaald overeenkomstig artikel 11, eerste lid, sub a. Artikel 12 Geen loon is verschuldigd over de tijd, gedurende welke de werknemer in strijd met zijn verplichting opzettelijk nalaat zijn werkzaamheden te verrichten. Artikel 13. 1. Tenzij bij de arbeidsovereenkomst anders is bepaald, zal de uitbetaling van het loon geschieden als volgt: a. indien het loon bij de week of bij kortere tijdruimte is vastgesteld, per week; b. indien het loon bij de maand of bij langere tijdruimte is vastgesteldper maand. 2. De artikelen 1638f en 1638g van het Burgerlijk Wet boek zijn van toepassing. 3. Bij de uitbetaling van het de werknemer toekomende loon wordt, indien dit berekend over een jaar f. 400,-- of meer bedraagt, 4 pet. daarvan ingehouden. 4. De inhouding, bedoeld in het derde lid, wordt niet toegepast, indien de werkneme'r in dienst is genomen voor een tijdvak van zes maanden of korter, of indien hij, voor onbepaalde tijd in dienst genomen, vermoedelijk niet langer dan zes maanden in dienst zal blijven. il Ij»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 498