Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE WO. 130. ONTWERP III. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN BESLUIT 1. in te trekken het "besluit van de Burgemeester van Leeu warden, waarnemende de taak van de Raad dier gemeente, d.d. 15 October 1942, no. 3625, voorzover betreft het gestelde sub A I en B a (Gemeenteblad 1942, nos.19 en 2 0); 2. in te trekken de verordening op de Dienst der Arbeidsbe middeling en Werkloosheidsverzekering (Gemeenteblad 1933, no. 6) 3. vast te stellen de navolgende verordening: VERORDENING, houdende wijziging van de verordening op de gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken (Gemeenteblad 1935 no. 44 Artikel I. Artikel 1 van bovengenoemde verordening wordt gelezen als volgt "Er wordt ingesteld een dienst voor Sociale Zaken, waaraan is opgedragen; le.de behandeling van de zaken betreffende de werkloosheids verzekering, met name de uitvoering van het Werkloosheids besluit 1917, voor zover die uitvoering behoort tot de bemoeiingen van het Gemeentebestuur; 2e.de voorbereiding en uitvoering van maatregelen, welke bevor derlijk zijn voor de bestrijding van de werkloosheid en de gevolgen daarvan, voor zover zulks niet uitdrukkelijk aan anderen is opgedragen; 3e.het verlenen van bijstand aan de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, zoals dit ingevolge het reglement voor die instelling aan het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon is opgedragen; 4e.het uitvoeren van de taak, waarmede het onder 3e genoemde bureau ingevolge de verordening van 30 October 1934 (Ge meenteblad 1935 no. 5) verder is belast; 5e.het verzamelen van statistische en andere gegevens, welke Burgemeester en Wethouders nodig achten; 6e.het verrichten van alle andere werkzaamheden, welke naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders daarvoor in aanmerking komen.". Art. II. Artikel 2 vervalt. Art. III. Artikel 4, lid 3, vervalt. Art. IV. In artikel 11 vervallen de woorden "het eerste, tweede, vierde of vijfde lid van"terwijl in plaats van "artikel 4" wordt gelezen "artikel 3"» "Art.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 502