Bijlage tot het verslag der handelingen van ae gemeenteraaa van .Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 13o. 11. Art. V, De artikelen 3 tot en met 12 worden genummerd 2 tot en met Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Toelichting In verband met de overname door het Rijksarbeidsbureau van de werkzaamheden van de gemeenten ten aanzien van de arbeidsbemiddeling, is het in 1942 noodzakelijk gebleken de op deze werkzaamheden betrekking hebbende gemeentelijke verordeningen te wijzigen en/of in te trekken. De tijdens de bezetting geschapen toestand met betrekking tot de arbeidsbemiddeling is ook na de bevrijding gehandhaafd, terwijl verwacht mag worden, dat in de toekomst hierin voor lopig geen wijziging zal worden gebracht. Het lijkt derhalve gewenst tot hernieuwde vaststelling van de betreffende ver ordeningen, welke in het aangebeden ontwerp-besluit zijn verwerkt, over te gaan. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE HO. 131- BIJLAGE HO. 131. Aan de Gemeenteraad. De heer H. Westerhuis, alhier, heeft zich tot ons gewend met het verzoek hem in erfpacht af te staan een bouw terrein, gelegen aan de te verlengen Vincent van Goghstraat, ter breedte langs de weg gemeten van 17 meter en met een gemiddelde diepte van ongeveer 24 meter, gelijk op de over gelegde situatietekening in rode omlijning is aangegeven. Tegen de uitgifte bestaan bij ons geen bedenkingen; de erfpachtscanon van dit ongeveer 408 m2 grote terrein dient, naar wij menen, evenals bij de dit jaar aldaar reeds uitge geven terreinen, te worden gesteld naar een grondwaarde van f. 13,-- per m2 bij een rentevoet van De aanvrager gaat, blijkens de hierbij overgelegde ver klaring, hiermede accoord. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten aan H. WESTERHUIS, alhier, tot 31 December 1990 in erfpacht af te staan een bouwterrein, gelegen aan de te verlengen Vincent van Goghstraat, ter breedte langs de weg gemeten van 17 meter en ter diepte van gemiddeld 24 meter, gelijk op de overgelegde situatietekening in rode omlijning is aangegeven, alzo ter oppervlakte van ongeveer 408 m2de juiste grootte nader door een landmeter van het kadaster uit te meten, en wel onder de navolgende voorwaarden: I. de erfpachtscanon zal worden berekend naar een grondwaarde van f. 13,-- per m2 en een rentevoet van 4% per jaar; 2. het door de belanghebbende ten kantore van het Gemeente lijk Grondbedrijf gestorte bedrag van f. 265,--, als waarborg voor de nakoming der voorwaarden, vervalt aan de gemeente, indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, tenzij Burgemeester en Wethouders in bijzondere gevallen, te hunner beoordeling, niettemin tot gehele of gedeelte lijke teruggave van de waarborgsom besluiten. Bij voldoe ning aan de voorwaarden wordt op aanvrage de waarborgsom teruggegeven; 3- de rooiing voor de bebouwing zal door de dienst der Ge meentewerken worden aangegeven; 4. zolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemeester en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats hebben; 5. de acte van erfpacht moet notarieel worden verleden bin nen een door Burgemeester en Wethouders te stellen ter mijn; 6. voor het overige zijn op deze afstand in erfpacht van toepassing - voorzover mogelijk en met het bovenstaande niet in strijd - de bepalingen betreffende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelegen tussen Oostersingel en Cambuursterpad en toebehorende aan de Gemeente Leeu warden. Leeuwarden, 3 Augustus 1950. Burgemeester en 'Wethouders van Leeuwarden, M.H. GEERTS1.-Burgemeester. M.D. DE JOHG 1.-Secretaris. Verzonden 3 Augustus 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 503