1 1 Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE WO. 132. BIJLAGE WO. 132. Aan de Gemeenteraad. Blijkens het hierbij overgelegde afschrift van een verklaring van de Pensioenraad Is mejuffrouw A. ALGERA, onderwijzeres aan gemeenteschool nc. 16, voor de verdere waarneming van haar betrekking ongeschikt. In verband hiermede en onder overlegging van haar daar toe strekkend verzoekschrift, stellen wij U voor te beslui ten: met ingang van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen dag eervol ontslag te verlenen aan mejuffrouw A. ALGERA, als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 16 (ge woon lager onderwijs), onder dankbetuiging voor de in die betrekking aan de gemeente bewezen diensten. Leeuwarden, 3 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden M.H. C-EERTS 1.-Burgemeester M.D. DE JONG 1.-Secretaris Verzonden 5 Augustus 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 504