Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.133- BIJLAGE NO. 133. Aan de Gemeenteraad. Aangezien aan gemeenteschool no. 5 met ingang van het nieuwe schooljaar een klas minder zal worden gevormd dan het vorige jaar, zal op 15 Augustus a.s. aan deze school één leerkracht boventallig worden. In verband met de uitbreiding van het aantal klassen aan gemeenteschool no. 30 moeten twee leerkrachten aan deze school worden aangesteld. In het belang van een goede organisatie van het onderwijs lijkt het ons wenselijk, dat de laatst-aangestelde onderwij zer van gemeenteschool no. 5 wordt overgeplaatst naai' ge meenteschool no. 30. Onder mededeling, dat de Inspecteur van het Lager Onder wijs in de Inspectie Dokkum, waarnemende de Inspectie Leeu warden, mondeling heeft verklaard, geen bezwaar te hebben tegen de overplaatsing en verder, dat belanghebbende hier over is gehoord, stellen wij U voor te besluiten: met ingang van 15 Augustus 1950 de onderwijzer J. HOEVE van gemeenteschool no. 5 over te plaatsen naar gemeente school no. 30. Leeuwarden, 3 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, M.H. GEBRTS 1-Burgemeester M.D. DE JONG 1.-Secretaris Verzonden 5 Augustus 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 505