Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.'135. Deze verbetering betreft in hoofdzaak het uitvoeren van baggerwerken (verdiepen en verbreden van de Harlingertrek- vaart aan de noordzijde), het aanbrengen van beschoeiingen van beton met verankering, van staal met verankering en het aanbrengen van een boordvoorziening met puin, het maken van een aardebaan voor wegaanleg, het maken van een bestrating (breed 9-m) op een zandbed en het verruimen van de door vaart onder de spoorbrug. Aangezien wellicht in dit plan nog enkele partiële wijzigingen, waarover nog nader over leg gaande is, gewenst zullen blijken, ware dit plan te be schouwen als een beginsel-plan. De totale kosten van het gehele werk, zoals dit thans is geprojecteerd, zullen, naar uit het bovenstaande moge blij ken, f. 920.000,- -i- f. 53.000,- plm. f. 973.000,- bedra gen. Voor een nadere specificatie van dit bedrag menen wij U te mogen verwijzen naar de bij de stukken overgelegde begroting van het werk. De jaarlijkse lasten aan rente en afschrijving, uit het onderhavige object voortvloeiende, kunnen, op basis van een 3ir 40-jarige annuïteit, op f. 43-812,- worden gesteld. Het ligt in het voornemen van de Provinciale Dienst Ver betering Prie se Kanalen nog in dit jaar met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang te maken. Het spoedig ge reed komen van de onderhavige aansluiting van Leeuwarden aan het Van Harinxmakanaal wordt door ons college voor deze gemeente van zeer groot belang geacht, waarom wij Uw Raad dan ook in overweging geven: 1e. het plan tot verbetering van de Harlingertrekvaart (tussen'de Verlaatsbrug en het Van Harinxmakanaal) en van ie Lneekertrekvaart (voorzover gelegen ten noorden van de spoorlijn Leeuwarden-Harlingenzoals dat hierbij wordt aangeboden, in beginsel goed te keuren; 2e. voor de uitvoering van het sub 1e bedoelde plan een crediet beschikbaar te stellen tot een bedrag van ten hoogste f. 973-000,-. Dit crediet en de ten laste van het dienstjaar 1950 komende afschrijving zijn uitge trokken op de U heden afzonderlijk aangeboden wijzi ging van de gemeentebegroting, dienst 1950. Wij merken hierbij op, dat de Commissie voor Openbare Werken, alsmede de Financiële Commissie, zich met het vo renstaande kunnen verenigen. Voorts wordt nog medegedeeld, dat het in onze bedoeling ligt de Commissie voor Openbare Werken uit Uw Raad bij de nadere uitwerking en de even tuele partiële wijzigingen van de thans bestaande plannen zoveel mogelijk in te schakelen. Leeuwarden, 3 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, M.HG-EBRTE» 1. -Burgemeester M.DDE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 5 Augustus 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.136. BIJLAGE NO. 136. Aan de Gemeenteraad. Ingevolge de bepalingen van de Woningwet heeft het be stuur van de woningstichting "Leeuwarden—Léeuwarderadeel"onder overlegging van de bouwp] annen met kostenbegroting, welke bij de stukken ter inzage zijn gelegd, zich tot ons College gewend met het verzoek van de gemeente bouw- en grondvoorschotten te mogen ontvangen voor de stichting van 14 woningwetwoningen, waarvan te bouwen in Lekkum 6 woningen, in Wirdum 4 woningen,- in Hempens 2 woningen en in Wijt gaard '2 woningen. Met de ingediende bouwplannen kunnen wij ons wel verenigen. Kaar ons oordeel bestaat dan ook tegen inwilliging van het veT- zoek geen bezwaar. De voor de woningbouw benodigde grond is, behoudens de grond onder Lekkum,in particuliere handen, zodat de grond nog moet worden aangekocht. Met, betrekking tot de bouw van genoemde 6 woningen te Lekkum zal U spoedig een voorstel tot wijziging van het uitbreidingsplan ter plaatse bereiken. Naar raming zal de prijs van de bouwrijpe grond bedragen: koopprijs grond: 1675 m2 grond te Lekkum h f. 5,75 f. 9.631 ,25 925 m^ te Wirdum h f. 2,50 2.312,50 900 m2 te Hempens &f. 2,1.800, 610 m2 te Wijtgaard h f. 2,1 .220, kosten van aankoop 289 25 f.Ï5.253,-- kosten bouwrijpmaken: grond te Lekkum f1.750, te Wirdum 2.250, te Hempens 1.150, te Wijtgaard 1 .150,6.300, renteverlies tijdens de bouw 425^ kosten rijkstoezicht 22^ grondprijs f. 22.000, De bouwkosten van de te stichten woningen worden geraamd op: aannemingssom 14 x f. 8300,f.1 16.200, architectenhonorarium 3.624 dagelijks toezicht 1 .500 renteverlies tijdens de bouw 1.162^ assurantie tijdens de bouw 116' onvoorziene uitgaven 275 kosten van rijkstoezicht 1 23 j f. 123.000,— De huurprijs van de woningen, exclusief de kosten van water leiding, worden voorshands geraamd op f.5,60 per week. Naar een bouwvoorschot van f.123.000,een grondvoorschot van f.22.000,en een huur van f.5,60 per week, is de Rijksbij drage in het exploitatietekort te stellen op rond: annuïteit bouwvoorschot f.123.000,x 4,656$ f. 5.727 grondvoorschot f. 22.000,x 4,223$ 929' onderhoud 14-x f. 29,714' belastingen 14 x f. 35,490 assurantie 0.5$ van de stichtingskosten 62' algemene onkosten 14 x f. 9,1 26 huurderving 2$ van de jaarhuur 82' f.'8.130'-- huuropbrengst 52 1/7 x f. 5,60 x 14 4.088, f. 4.042,— of per woning 289, "Onder"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 508