Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE 110.136. Onder mededeling, dat de Financiële Commissie en de Commis sie voor Openbare Werken zich hiermede kunnen verenigen, stel len wij U voor ten behoeve van de bouw van 14 woningwetwonin gen in de buitendorpen, aan de woningstichting Leeuwarden- Leeuwarderadeel a. voorschotten te verlenen voor het stichten der woningen, voorshands uit kasgeld te financieren tot een voorlopig bedrag van f. 123.000,voor de bouw en f. 22.000, voor de grond, een en ander onder de voorwaarden, zoals in het hierbij gaande ontwerp-besluit vermeld; b. ons College te machtigen het nodige te verrichten ter be koming van steun uit 's Rijks kas in het te verwachten exploitatietekort der te stichten woningen; c. de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1950 te wijzigen overeenkomstig het ter inzage gelegde ontwerp. Leeuwarden, 3 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, M.H. GEERTS 1.-Burgemeester M.D. DE JOEG 1.-Secretaris ONTWERP Verzonden 5 Augustus 1950. BijlaSe 'to^ ■tie^ verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950 BIJLAGE NO.136. ontwerp DE RAAD DER GEMEENTE; LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan de woningstichting "Leeuwarden-Leeuwarderadeel"alhier, ten behoeve van de bouw van 14 woningen in de buitendorpen, bouw- en grondvoorschotten te verlenen; Overwegende, dat de woningstichting "Leeuwarden—Leeu- varderadeel" uitsluitend werkzaam is en als zodanig toegelaten in het belang van de Volkshuisvesting; dat uit de overgelegde stukken blijkt, dat de bouwkos ten der woningen rond f. 123.000,- zullen bedragen en dat de waarde van de benodigde bouwgrond op rond f. 22.000,- is te stellen; dat bij de uitvoering van het voorgenomen bouwplan het belang der Volkshuisvesting wordt gevorderd; Gelet op de bepalingen van de Woningwet en op die van het Woningbesluit BESLUIT: A. onder voorbehoud, dat- ten behoeve van de bouw van 14 wo ningen in de buitendorpen door de woningstichting "Leeuwar den-Leeuwarderadeel" de benodigde steun uit 's Rijks kas zal worden verkregen, aan voornoemde stichting: 1bouw- en grondvoorschotten te verlenen tot een bedrag van respectievelijk f. 123.000,- en f. 22,000,- of zo veel meer of minder als voor de uitvoering van de bouw plannen nodig zal blijken te zijn en deze te verstrekken al naar mate naar het oordeel "an Burgemeester en Wet houders daaraan behoefte bestaat; 2. een jaarlijkse bijdrage toe te kennen in het exploitatie tekort van de te stichten woningen tot een bedrag, gelijk aan de Rijksbijdrage, die de gemeente ter zake zal ont vangen; een en ander onder de volgende voorwaarden: a. zodra de voorschotten tot de juiste bedragen kunnen worden vastgesteld, zullen nadere regelen wprdon ge steld omtrent de aflossing der voorschotten en de te betalen rente, b. bij faillissement of bij opheffing van de stichting, alsmede indien de voorwaarden, war.ronder de voorschot ten zijn verleend, niet worden nageleefd, worden de voorschotten terstona opvord baar, in welk geval de bijdragen, tot welker betaling de gemeente zich nog in de toekomst verbonden heeft, niet meer zullen zijn verschuldigd; de voorschotten kunnen mede terstond opvorderbaar worden verklaard, indien door het Be stuur van de woningstichting te bepalingen der plaat selijke verordeningen ter zake van de bouw, waartoe de voorschotten strekken, niet worden nageleefd; c. bij vervreemding of bezwaring van onroerende goederen der stichting zonder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders of, ingeval van hoger beroep, zonder die van Gedeputeerde Staten, zal het bestuur aan de ge meente verbeuren een som van f. 5.000,-, waarvoor de leden van het bestuur hoofdelijk ieder voor het ge heel aansprakelijk zullen zijn, onverminderd het recht der gemeente om, zo daartoe termen zijn, in plaats van geldboete schadevergoeding te eisen en om de vervreemding of bezwaring niet als geldig te er kennen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 509