INKOMSTEN, HOOFDSTUK IV en V, kapitaaldienst. HOOFDSTUK V. 46.371,8 9.1 33.145,8 memoiii UITGAVEN, HOOFDSTUK IV en V, kapitaaldienst. Nadelig slot van Hoofdstuk IV HOOFDSTUK V. - ~xa OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen Per transport Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk IV 641 642 643 644 Volkshuisvesting. Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Overboeking van de vorige dienst wegens gereser veerde annuïteitsgedeelten „Pensioenfondslening", ontvangen van woningbouwverenigingen Bijdrage van Hoofdstuk V van de gewone dienst ter reservering van het verschil tussen de te ont vangen en de verschuldigde annuïteit ter zake van de „Pensioenfondslening" 664A Bijdrage van Hoofdstuk V en van Hoofdstuk XIII 3 van de gewone dienst ter vorming van een algemene reserve voor woningwetbouw 644B j Rente algemene reserve voor woningwetbouw 645 Bijdrage van Hoofdstuk V van de gewone dienst wegens kosten premieregeling voor woningverbetering en woningsplitsing 646 Voorschotten van het Rijk in het belang van de ver betering der volkshuisvesting 647 Terugontvangst van voorschotten, verstrekt in het belang van de verbetering der volkshuisvesting 648 Overboeking van de vorige dienst van het batig saldo van het fonds, bedoeld in artikel 29, sub d, van het Woningbesluit 649 Inkomsten terzake van het fonds, bedoeld in arti kel 29, sub d, van het Woningbesluit 650 i Stortingen door woningbouwcorporaties in het fonds voor achterstallig onderhoud Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk V 38.781,27 5.813,— 38.781,27 45.806,08 5.813,- 5.813,— 2.133,memorie 585.605,73 1.298.102,— 34.495,58 2.730,17 37.225,75 9.146,05 916.382,72 memorie memorie memorie 14.505,14 memorie 262,55 memorie 32.331,84 67239,93 1.588.446,73 1.411.713,73 1.586.313,73 1.411.713,73 2.133,— 4.561,- 4.561,- 15.601,- memon 131.01 memoii memor memor memor memo* 33.869,1 253.532,5 253.53?,! 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Per transport Kosten van aankoop van de uit oorlogsbuit verkregen barak aan het Schapedijkje Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Volkshuisvesting. Voorschotten in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Buitengewone aflossing van voorschotten, ontvan gen van het Rijk in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Overboeking naar de volgende dienst wegens ge- resi eerde annuïteitsgedeelten „Pensioenfondslening", ontvangen van woningbouwverenigingen O' erboeking naar de volgende dienst van de algemene reserve voor woningwetbouw Overboeking naar de volgende dienst van het bati saldo van het fonds, bedoeld in artikel 29, sub d, van iet Woningbesluit Uitgaven ter zake van het fonds, bedoeld in artikel 29, sub d, van het Woningbesluit Uitkering uit het fonds voor achterstallig onderhoud Kosten premieregeling voor woningverbetering en woningsplitsingt Kapitaalverstrekking aan woningbouwcorporaties in zake financiering woningwetbouw Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk V Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen 58.781,27 3 15.601,— 20.001,— 78.782,27 3 15.601, 38.781,27 5.813,— 4.561, 40.001,— 3 11.040, 916.382,72 memorie memorie 585.605,73 memorie memorie 37.225,75 46.371,80 55.517,85 3 3 33.145,97 5.628,75 memorie memorie 9.138,94 memorie memorie 32.331,84 67.239,93 33.869,15 5 memorie 3 1.298.102,— 131.000,— 1.586.313,73 1.411.713,73 253.532,97 1.588.446,73 ■1 1.411.713,73 4i 253.532,97

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 50