Bijlage tot hex verslag aer handelingen van de gemeenteraad 'van Leeuwarden, 1950, BIJLAGE NO.136. d. de gemeente zal, zolang de voorschotten niet geheel zijnafgelostmet goedkeuring van Gedeputeerde Sta gen, of, bij weigering, met Koninklijke goedkeuring het recht hebben alle bezittingen, met de voorschot ten verkregen, met de daarop rustende lasten en ver plichtingen en alle schulden der stichting, voor zo ver die ten behoeve van die bezittingen zijn gemaakt gezamenlijk over te nemen tegen betaling van een be-' drag, door Gedeputeerde Staten goedgekeurd, of bij weigering, door de Koningin vast te stellen, met dien verstande, dat bo^ en het voor de'verwerving of in standhouding van oie bezittingen aangewende deel van het eigen vermogen van- de stichting slechts een bil lijke vergoeding voor noodzakelijke, niet met de ei gendomsovergang verband houdende, kosten wordt uit gekeerd e. in de ter uitvoering van dit besluit op te maken akte zal de voorwaarde worden opgenomen, dat de stichting zich verbindt aan do gemeente tot het bedrag van de voorschotten met rente op kosten der stichting een eerste hypotheek te verlenen op de onroerende goe deren, welke de stichting bezit of in de toekomst in eigendom zal verkrijgen; f. door de stichting wordt aan de gemeente terugbetaald het door haar aan hot Rijk verschuldigde voor kos ten van toezicht ad 0,1$ van de hiervoor vermelde voorschotten; g. de stichting zal zorg dragen, dat personen, die de hun in eigendom toebehorende woning vrijwillig heb ben verkocht of verhuurd, eerst in de laatste plaats voor een van de in dit besluit bedoelde woningen in aanmerking komen en dan alleen, indien zij een huur betalen, die de kostprijs der woningen dekt; h. de gemeente zal het recht hebben op een bepaald aantal van de in dit besluit bedoelde woningen voor huur door personen, door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen, zulks in verband met het heersende woningtekort; i. bij de uitvoering ran de plannen, waarvoor de voor schotten worden verleend, mogen bestuursleden der stichting niet middellijk of-' onmiddellijk zijn be trokken of voordeel genieten als aannemer, onder aannemer, uitvoerder, arbeider of architect; en voorts onder de voorwaarden, die Burgemeester en Wet houders geraden zullen voorkomen; B. Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het aanbrengen van minder belangrijke wijzigingen in dit besluit, welke noodzakelijk mochten blijken, ter voldoening aan door het Rijk gestelde voorwaarden. Leeuwarden De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. .Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.137. BIJLAGE NO.137. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de bij de stukken ter inzage gelegde ontwerp-begrotingswi jzi gingen voor het dienstjaar 1950 delen wij U het navolgende mede. Gewone dienst Het is noodzakelijk voor een aantal kapitaalsobjecten, tot uitvoering waarvan in 1949 is besloten, doch waarmede bij het samenstellen van de primitieve begroting voor 1950 geen rekening is gehouden, alsnog de afschrijving in de dienst 1950 op te nemen. Deze afschrijving bedraagt, verminderd met enkele af te voeren posten, en vermeerderd mot de afschrijving op de hier na vermelde, nog op de begroting te brengen kapitaalswerken, in totaal f. 75.210,-. Hierin zijn o.m. begrepen de afschrijving op de haven- aanleg, aanleg jachthaven, bouw Finse scholen enz. Voorts bleek het noodzakelijk te zijn een aantal op de gewone dienst uitgetrokken credieten te verhogen en enkele nieuwe credieten op te nemen (o.a. vervangen versleten ke tels centrale verwarming, kosten tewerkstelling werkloze hoofd- en handarbeiders e.d.), een en ander ten bedrage van totaal f. 22.950,-. De inkomsten van de gewone dienst kunnen naar de thans bekende gegevens worden verhoogd met een bedrag van f. 58.680,-, o.a. hogere opbrengst pachtsommen kermis f. 20.000,-, hogere winstuitkering bedrijven f. 26.540,-, verrekening met buitengemeenten betreffende gymnasium f12.000,-enz Op de post voor onvoorziene uitgaven was nog beschikbaar f. 46.700,-. Na verwerking van het hierboven vermelde blijft op onvoorziene uitgaven beschikbaar rond f. 7.200,-. Kapitaaldienst Kapitaalsobjeeten. De in 1949 op de begroting gebrachte credieten voor de uit voering van kapitaalsobjecten, voor zover in dat jaar niet meer besteed, zijn op de begroting voor 1950 gebracht. Daarnaast wordt voorgesteld voor de navolgende nieuwe objecten credieten beschikbaar te stellen. a.. verbetering liftinstallatie in het stadsziekenhuis 8.000, De thans in gebruik zijnde installatie be hoeft dringend verbetering. Uit veiligheids overwegingen is het niet toelaatbaar de be staande toestand te laten voortduren. De ver- beteringskosten worden geraamd op rond f.8.000,-, af te schrijven in 10 jaren; b. overname grond ten behoeve yan een speelwei de in het westen der stad 6.315, De bij het gemeentelijk grondbedrijf in gebrachte speelweide, gelegen achter school no. 16 aan de Coornhertstraatis ter beschik king gesteld aan de speeltuinvereniging "De Toekomst". De boekwaarde van de grond ad f. 6.315,- zal ten laste van de algemene dienst aan het grondbedrijf moeten worden ver goed, af te schrijven ten laste van de gewone dienst in 20 jaar; voor 1950 te stellen op f. 316,-; "c"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 510