bijlage tót Jaet verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.137. c. saneringskosten Oldehoofsterkerkhof en Heer. Ivostraatje 725 De boekwaarde van enige afgebroken panden, gelegen aan voormelde straten,moet aan het wo ningbedrijf worden vergoed. Het gehele bedrag ware ten laste van de gewone dienst 1950 af te schrijven; d. kosten uitvoering havenplan 973.000 - Voor de motivering van deze kapitaalsin vestering wordt verwezen naar het ter zake uit gebrachte, U heden toegezonden prae-advies. Op deze uitgaaf zal jaarlijks 2%$ worden afge schreven,is f. 24.325,—; e. aanschaffing vrachtauto ten behoeve van de ge meentereiniging 6.300,- Voor een goede functionnering van de privaat- tonnendienst is het nodig een nieuwe vrachtwagen aan te schaffen. De kosten hiervan worden geraamd op f. 6.300,-, waarop jaarlijks af te schrijven 8fot is per jaar f. 504,-; f. vernieuwing centrale verwarming openbaar slacht huis 3.000,- Tot dusverre wordt voor verwarmingsdoeleinden van het openbaar slachthuis stoom aangewend. Aan gezien de behoefte aan stoom voor het bedrijf niet gelijkmatig is, 'komt het voor, dat op be paalde dagen de ketel slechts moet worden ge stookt voor de verwarming. Hierdoor wordt verlies geleden, hetgeen voorkomen kan worden door de ver warming te doen plaats vinden door centrale ver warm ingskochelsDe aanschaffingskosten hiervan worden geraamd op f. 3000,-, af te schrijven in 10 jaar. Naar verwachting zal op brandstoffen hierdoor rond f. 400,- kunnen worden bezuinigd, zodat de uit de voorgestelde kapitaalsinvestering voortvloeiende last gevonden kan worden ui.t de - besparing op de kolenkosten. Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hierme de kan verenigen, stellen wij U voor de gemeentebegroting, de begroting voor het electriciteitbedrijfhet woningbedrijf, de gasfabrieken, het. bedrijf der gemeentereiniging en het op.enbaar slachthuis voor de dienst 1 950 te wijzigen overeen komstig de bij de stukken ter inzage gelegde ontwerpbesluiten- Leeuwarden, 3 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, M.H. GEERTS, 1.-Burgemeester M.D. DE JONG, 1.-Secretaris. Verzonden 5 Augustus 1950. Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO138 BIJLAGE NO.138. Aan de Gemeenteraad. Volgens het bepaalde bij artikel 9, tweede lid der in Uw vergadering van 19 Juli j.l. vastgestelde "Verordening op de gemeentelijke cursus tot opleiding van kleuteronderwij zeressen" is de benoeming van de aan die cursus te verbinden directeur opgedragen aan de Gemeenteraad. In verband met het voorgaande geven wij Uwe Vergadering in overweging voor genoemde functie aan te wijzen het hoofd van gemeenteschool no. 1 de heer A. Roosma. Laatstgenoemde w8.s directeur van de thans door de gemeente overgenomen par— ticuliere cursus en tot 1938 leraar aan de toen gestaakte gemeentelijke cursus tot opleiding van kleuteronderwijzeres— sen. Het lijkt ons wenselijk, dat deze benoeming,zulks met het oog op de nog niet voldoende consolidering van de oplei ding bij het kleuteronderwijs, voorshands een tiideliik ka rakter draagt. Mitsdien stellen wij U voor te besluiten: met ingang van 1 September 1950 tijdelijk en tot weder opzegging te benoemen tot directeur van de gemeentelijke cur sus tot opleiding van kleuteronderwijzeressen A. Roosma hoofd van gemeenteschool no 1 Leeuwarden, 3 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, M.H. GEERTS, 1.-Burgemeester M.D. DE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 5 Augustus 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 511