li 1 I V I Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950 BIJLAGE NO.139. BIJLAGE NO. 139. Aan de Gemeenteraad. De Directeur van het Provinciaal Electriciteitbedrijf in Friesland heeft ons verzocht in kennis te worden gesteld met de voorwaarden, waaronder wij bereid zouden zijn Uw- ver gadering een voorstel te doen tot verkoop aan de provincie van een terreintje aan de Franklinstraatbestemd voor het bouwen van een portiersloge bij genoemd bedrijf. Het bedoelde bouwterrein heeft een oppervlakte van ongeveer 245 m en is op de bij de stukken gevoegde situatietekening met rode omlijning aangegeven. Tegen afstand van dit terrein in koop bestaan dezerzijds geen bedenkingen, indien de koopsom berekend wordt naar een grondwaarde van f. 10,- per m^. Ook bij de verkoop van de aan de Zuidzijde aangrenzende grond, werd deze prijsberekening ge volgd. Voorts dient een verrekening van de in het terrein aan wezige bestrating plaats te hebben. Blijkens de door hem ingezonden verklaring gaat genoemde di recteur met deze prijsbepaling en de verder gestelde voorwaarden accoord Wij geven derhalve Uw vergadering in overweging te besluiten: aan de provincie Friesland tegen de prijs van f. 10,per in koop af te staan een bouwterrein, groot ongeveer 245 gelegen aan de Oostzijde van de Franklinstraatdeel uitmaken de van het kadastrale perceel gemeente Leeuwarden, Sectie G, no.13778, op de bijbehorende situatietekening in rode omlijning aangegeven, zulks onder de navolgende voorwaarden: a. voor de zich in het terrein over een oppervlakte van 192 m^ bevindende bestrating, wordt aan de gemeente een vergoeding betaald van f. 4,per m2 bestrating; b. de grootte van het terrein zal op kosten van de verkrijger, nader door een landmeter van het kadaster worden uitgemeten; c. de op de eigendomsoverdracht vallende kosten, zomede die van de levering van een notarieel afschrift der akte ten behoeve van het gemeentearchief, komen eveneens ten laste van de ver krijger. Leeuwarden, 14 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, M.H. GEERTS 1.-Burgemeester T. BAKKER Secretaris. Verzonden 23 Augustus 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 512