Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.141. In verband met het vorenstaande en onder overlegging van de betrekkelijke stukken, geven wij Uw Raad in overweging aan het door de Minister van Binnenlandse Zaken gedane verzoek te voldoen en daartoe te nemen het navolgende, in ontwerp hier onder afgedrukte, besluit. Leeuwarden, 17 Augustus 1 950 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, M.HGEERT S1-Burgeme e s ter TBAKKERSe ere tar is ONTWERP DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, strekkende tot toekenning van een voorschot over het derde en vierde kwartaal 1950 op een alsnog definitief in te voeren 5% verhoging van de wedden en lonen van een deel van het ge- meentepersoneel Gezien het schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 10 Juli 1 950, no.44413/0. Afd.A.Z. Bur.Ill, en dat van het Centraal Bureau in zake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden d.d. 29 Juli 1950, no.342; BESLUIT; I. voor het tweede halfjaar van 1950 voort te gaan met de kwar- taalsgewijze uitkeringen op basis van de Uitke rings ver ordening tweede kwartaal 1950, met dien verstande, dat telkens voor "April" wordt gelezen? "Juli", onderscheidenlijk "October", en voor "tweede kwartaal" wordt gelezen? "derde kwartaal", onder scheidenlijk 'Vierde kwartaal"; II. te bepalen, dat de uitkeringen, bedoeld onder I, zullen worden aangemerkt als voorschotten op de alsnog vast te stellen defi nitieve 5% verhoging van de wedden en loneh; III. te bepalen, dat op de netto uitkeringen, bedoeld onder I, we gens reservering van alsnog verschuldigde verhaalsbijdragen voor pensioen of inhouding, als bedoeld in artikel 13 van de Arbeidsovereenkomstenverordening, over het derde en vierde kwartaal 1950 telkens zal worden ingehouden een bedrag van f. 5,- of een evenredig deel daarvan, met dien verstande, dat deze inhouding voor 22-jarigen zal bedragen f, 5,- en voor 21 - jarigen f1,50. Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter Secretaris. Verzonden 23 Augustus 1 950. Biilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE NO. 142. BIJLAGE NO. 142. Aan de Gemeenteraad. Door Mevrouw K.Bruinsma-VisserEillartstraat 28, alhier, en door A.van Hoek, no.215b, te Wirdum, is een ver zoek ingediend om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 der Lager-onderwijswet 1 920, een tegemoetkoming te ontvangen in de reiskosten, verbonden aan het bezoeken door hun kinde ren van resp. de Protestants-Christelijke School voor Buiten gewoon Lager Onderwijs (zwakzinnige kinderen), te Sneek, en de Openbare School voor Buitengewoon Lager Onderwijs (zwak zinnige kinderen), alhier. Naar aanleiding van deze verzoekschriften delen wij U het volgende mede. Ingevolge het bepaalde in artikel 13, juncto artikel 70, der Lager-onderwijswet 1920 wordt aan ouders, voogden of ver zorgers van leerlingen ener buitengewoon lagere school des- verlangd uit de gemeentekas een tegemoetkoming verleend in de aan het schoolbezoek verbonden vervoerskosten. De voorwaarden betreffende de afstand van vier kilometer en het aanwezig zijn van een gelijksoortige school binnen die afstand zijn bij het buitengewoon lager onderwijs niet van toepassing. De school kan in een andere gemeente zijn gelegen. De tegemoetkoming wordt volgens de wet slechts verleend, indien en voor zover de financiële toestand der ouders daartoe aanleiding geeft; zo nodig worden de vervoerskosten ten volle vergoed. De reiskosten van Leeuwarden naar Sneek vice versa en die van Wirdum naar Leeuwarden vice versa bedragen resp. f. 19,90 en f. 7,70 per maand, zijnde de voor een maandabonnement op de autobus verschuldigde tarieven. Voor A.van Hoek moet het bedrag van f7,70 per maand nog vermeerderd worden met f.0,50 per week voor het halen en brengen van het kind van het eind punt der bus naar de school. Volgens de door de Directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken uitgebrachte rapporten, welke bij de raads stukken voor U ter inzage zijn gelegd, zijn de gezins- en fi nanciële omstandigheden van adressanten van dien aard, dat, naar het ons voorkomt, mede gelet op de ter zake geraadpleegde jurisprudentie en op de door U reeds in soortgelijke gevallen genomen beslissingen, aan Mevrouw Bruinsma-Visser de reiskos ten ten volle dienen te worden vergoed, terwijl voor Van Hoek een tegemoetkoming van 70% der totale reiskosten ad f.104,70, t.w, 11 maandabonnementen a f, 7,7° en 40 (schoolweken) a f. 0,50, bedragende f. 73»29 per jaar, redelijk en voldoende moet worden geacht. Naar onze mening is Van Hoek wel in staat de overblijvende kosten ad 30% van f. 104,70 of f. 31,41, zijn de f. 2,62 pc-r maand, zelf te dragen. Na opening van de Protestants-Christelijke School voor Bui tengewoon Lager Onderwijs (zwakzinnige kinderen) hier ter ste de zal de aan Mevrouw Bruinsma-Visser toe te kennen vergoeding kunnen vervallen, aangezien het in haar bedoeling ligt haar kind alsdan deze school te doen bezoeken. Op grond van het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten? overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, juncto artikel 70, der Lager-onderwijswet 1920, gedurende het schoolbezoek en tot wederopzegging, a. met ingang van 1 September 1950, aan Mevrouw K. Bruinsma- VisserEillartstraat 28, alhier, de vervoerskosten, verbon- den aan het bezoeken door haar zoon Wijnzen van de Protestants- Christelijke School voor Buitengewoon Lager Onderwijs (zwak zinnige kinderen)te Sneek, volledig te vergoeden; "b."

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 515