Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE ÏÏO.142. b. gerekend met ingang van 15 Augustus 1950, aan A.van Hoek, no.21 5b, te Wirdum, een tegemoetkoming ad f. 6"'1 0" per maand te verlenen in de vervoerskosten, verbonden aan het bezoeken door zijn dochter Trijntje van de Openbare School voor Buitengewoon Lager Onderwijs (zwakzinnige kinderen) te Leeuwarden. Leeuwarden, 22 Augustus 1950. Burgemeester en fifethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULBN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 23 Augustus 1950. Biilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE NO.143° BIJLAGE NO. 143 Aan do Gemeenteraad. Het bestuur der Rooms-Katholieke Schoolvereniging, al hier, verzoekt, krachtens artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920, gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor de aanschaffing van leerboeken ten behoeve van de school voor ge woon lager onderwijs Speelmansstraat no.1. Blijkens het hierbij overgelegde advies van de Inspecteur van het Lager Onderwijs zijn de in gebruik zijnde leerboeken geheel verouderd en worden door de aanvrage van het schoolbe stuur de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet overschreden. Voor het overige is ook geen der weigeringsgronden, als bedoeld in artikel 75, tweede lid, der wet, aanwezig, zodat, naar ons oordeel, het gemeentebestuur de gevraagde gelden behoort toe te staan. Op grond van het vorenstaande en onder overlegging van de op de aanvrage betrekking hebbende stukken, geven wij U in overweging te besluiten; de gevraagde medewerking te verlenen. Leeuwarden, 22 Augustus 1950, Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEIJLEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 23 Augustus 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 516