•i r M i i BijlaSe het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 144 BIJLAGE NO. 144. Aan de Gemeenteraad. De N.V. Motorwalsenbedrijfalhier, heeft tot ons het verzoek gericht haar in koop af te staan een aan de Sneker- trekweg gelegen industrieterrein. Blijkens de hierbij over gelegde stukken ligt het in haar bedoeling een strook, ter breedte van 22 meter en ter diepte van 50 meter in eigendom te verkrijgen, met het recht van optie op de ten Zuiden van deze strook over dezelfde breedte gelegen grond, te zijner tijd aansluitende aan de aldaar ontworpen straat. Bedoelde stroken grond, welke deel uitmaken van de van de provincie overgenomen gronden, zijn op de hierbij overgelegde situatietekening, respectievelijk in rode kruis- arcering en in rode omlijning aangegeven. Tegen de verkoop van de gevraagde grond bestaan onzer zijds geen bedenkingen, indien deze geschiedt onder de hier onder te noemen voorwaarden. De daarbij genoemde prijzen zijn, naar onze mening, voor de gemeente alleszins aanvaardbaar. Blijkens de door haar gemachtigde getekende verklaring gaat belanghebbende met de gestelde voorwaarden geheel accoord. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: aan de N.V. MOTCTtWALSENBEDRIJFalhier, in koop af te staan het terrein, gelegen aan de Snekertrekwegonmiddellijk ten Oosten van het aan de provincie Friesland behorende toegangs pad naar de terreinen van het P.E.B. ter breedte van 22 meter en ter diepte van 50 meter, welk terrein deel uit maakt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Huizum, Sectie E, no. 18, en op de bijbehorende situatietekening in rode kruisarcering is aangegeven, zulks onder de volgende voorwaarden 1. de koopsom wordt berekend naar f. 6,20 per m2 2. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder be grepen die van de uitmeting door een landmeter van het kadaster en van de levering van een afschrift der akte ten behoeve van het gemeente-archief, komen voor rekening van de koopster 3. de juiste begrenzing van het terrein zal ter plaatse door de Dienst der Gemeentewerken worden aangegeven; 5. koopster verkrijgt het recht van optie op het terrein, op de situatietekening met rode omlijning aangegeven, ter breedte van 22 meter en ter diepte van ongeveer 62 meter, onder de volgende voorwaarden: a. van het recht van koop kan gebruik worden gemaakt tot aan het tijdstip, waarop de ten Zuiden van deze grond ge projecteerde weg voor het gebruik gereed is gekomen; b. de koopsom van deze grond wordt gesteld op f. 4,20 per m2 c. koopster zal, gebruik makende van het recht van optie, verplicht zijn cm in de kosten van aanleg van de sub b bedoelde weg een bijdrage te betalen van f. 2,-- voor elke m2 van het te kopen terrein; d. voor deze aankoop zullen eveneens de boven onder de nos. 2, 3 en 4 gestelde bepalingen gelden; 4. de koopster is verplicht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders een behoorlijke afscheiding op de grenzen van het gekochte terrein te plaatsen; 6"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 517