Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.145. In de thans voorgestelde belastingverordeningen en -be sluiten is de slotbepaling, overeenkomstig de redactie, als hiervoor vermeld, opgenomen. Ba deze uiteenzetting van algemene aard laten wij u hier onder een opsomming volgen van belastingverordeningen en -be sluiten, die thans opnieuw moeten worden vastgesteld, waarbij wij U tevens een korte toelichting hierop geven. Verordening tot heffing van een straatbelasting Ontwern 1). De thans geldende belastingverordening dateert van 26 Ja nuari 1 944* In het nieuwe ontwerp is de opbouw van de verordening enigs zins gewijzigd, terwijl een z.g. hardheidsclausule is opgeno men, terwijl voorts de uitvoering van de verordening in handen van de controleur der gemeentebelastingen is gesteld. Verordening tot heffing van een vergoeding voer het gebruik van schoollokalen (Ontwerp II). Het laatst is deze verordening vastgesteld bij besluit van de burgemeester van 4 Februari 1944. Ook in deze belastingverordening ontbreekt de hardheidsclau sule en de delegatie aan de controleur der gemeentebelastingen. In het nieuwe ontwerp is hiermede wel rekening gehouden. De in houd van de thans voorgestelde verordening is overigens nage noeg gelijk aan de verordening van 1944. Verordening tot heffing van schoolgeld voor het onderwijs aan de middelbare handelsavondschool (Ontwerp TTT) De per 1 December 1 950 vervallen verordening is vastgesteld op 22 Mei 1944. In het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met de hardheids clausule en de delegatie. Behoudens enige kleine wijzigingen van ondergeschikt belang is de voorgestelde verordening nage noeg gelijkluidend aan de oude verordening. Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting (Ontwerp IVT. Deze verordening is het laatst vastgesteld op 25 September 1943- De redactie van de ontwerp-verordening is nagenoeg gelijk aan de oude verordening. Besluiten, waarbij na 1 Januari 1944 door de burgemeester vast gestelde belastingverordeningen der gemeente Leeuwarden van toepassing worden verklaard op de raar de gemeente Leeuwarden overgegane gebieden."'" Onder deze besluiten vallen de toepasselijkheidsverklarin gen van de burgemeester van 1 de verordening op de heffing van precariorechten (Ontwerp V) 2. de verordening op de heffing van een vergunningsrecht en een verlofsrecht (Ontwerp VI). De thans voorgestelde besluiten spreken voor zich zelf en behoeven dan ook geen nadere toelichting. Besluiten, waarbij verordeningen van de gemeente Leeuwardera- deel vervallen worden"verklaard voor de naar de gemeente Leeu warden overgegane gebieden. De per 1 December 1950 vervallen besluiten hebben betrek king op de vervallenverklaring van de verordening op de heffing van schutstalrechten (Ontwerp VII) en op de verordening op de heffing van rechten ter zake het begraven en hebben van graf ruimten op de begraafplaats te Lekkum (Ontwerp VIII). In de thans voorgestelde ontwerpen worden deze verordeningen opnieuw vervallen verklaard. si Ver- Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE BO.145. Verordening op de heffing van rechten, als bedoeld in artikel 2T~"der hesmettelijke-ziektenwëH (Ontwerp IX). In verband met de prijsstijgingen van de laatste jaren is het niet mogelijk de materiële inhoud van de oude belasting verordening ongewijzigd te laten. De thans voorgestelde tarie ven zijn aangehouden overeenkomstig de ter zake door de Mi nister van Binnenlandse Zaken gegeven richtlijnen. In tegen stelling met de oude verordening is voor alle kostensoorten thans een bepaald heffingspercentage aangehouden, gebaseerd op het inkomen van de belastingplichtigen. Baar ons gevoelen moe ten de kosten, voortvloeiende uit getroffen maatregelen krach tens de Besmettelijke-ziektenwet als één geheel worden bezien, zodat het beter is van deze totale kosten één bijdrage te vor deren en niet, zoals in de oude verordening is geregeld, van de drie soorten kosten (t.w. vervoer, verpleging en ontsmetting) drie verschillende heffingen. In de thans voorgestelde regeling wordt ook geen verschil meer gemaakt tussen groepen van ver pleegden. De bijdrage is thans voor alle verpleegden afhanke - lijk van het inkomen van de belastingplichtige. In de practijk wordt de verordening op de heffing van be- smettelijke-ziektengelden weinig toegepast, aangezien in de meeste gevallen opname in een verplegingsinrichting op medi sche gronden noodzakelijk is. Alleen in gevallen, dat ter we ring van besmettelijke ziekten,uit sociaal standpunt bezien, opname geboden is, vindt de verordening toepassing. Bij medi sche indicatie is er sprake van een normaal ziektegeval, zodat de Besmettelijke -ziektenwet hier niet van toepassing is, doch de normale verplegingstarieven gelden, te betalen door de zie kenfondsen, c.q. betrokkenen. Bij sociale indicatie is de be trokken gemeente, wier burgemeester de opname heeft gelast, gehouden de hieruit voortvloeiende kosten te betalen, waarbij krachtens de Besmettelijke-ziektenwet de gemeente op belang hebbenden verhaal moet toepassen. De door belanghebbenden te betalen bijdragen worden om de drie maanden ten kohiere gebracht. Over het derde kwartaal 1 950 is de thans geldende verordening van toepassing. Baar ver wachting zal het ter zake op te maken kohier voor 1 December 1950 kunnen worden opgemaakt, zodat in het onderhavige geval tussentijdse wijziging van de materiële inhoud van de belas tingverordening niet tot onbillijkheden aanleiding geeft. Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hiermede kan verenigen, stellen wij U voor de hierbij overgelegde ont- werp-belastingverordeningen en -besluiten dienovereenkomstig vast te stellen. Leeuwarden, 24 Augustus 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAB DER MEULEB, Burgemeester. I.BAKKER, Secretaris. Verzonden 25 Augustus 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 519